Publicēts: 28.12.2020. Aktualizēts: 21.12.2022.

Latvijas Banka cieši sadarbojas ar Finanšu ministriju kā vadošo valsts pārvaldes iestādi, kas īsteno finanšu nozares politiku.

Latvijas Banka un Finanšu ministrija ir noslēgušas sadarbības līgumu un izveidojušas Makrouzraudzības padomi – koleģiālu pastāvīgu konsultatīvu padomi savstarpējai sadarbībai ar mērķi veicināt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti kopumā, tajā skaitā stiprināt finanšu sistēmas noturību pret satricinājumiem un ierobežot sistēmisko risku veidošanos.

Latvijas Banka un Finanšu ministrija sadarbojas  – apmainās ar nepieciešamo informāciju, konsultējas par sistēmisko risku novērtējumu un par pasākumiem finanšu stabilitātes risku mazināšanai, kā arī, novērtē īstenoto pasākumu lietderību un efektivitāti, vienlaikus izprotot un ņemot vērā to, ka Latvijas Banka un Finanšu ministrija ir neatkarīgas lēmumu pieņemšanā savas atbildības jomās.

Makrouzraudzības padomes dalībnieki ir

  • Latvijas Bankas prezidents,
  • Latvijas Bankas padomes loceklis, kurš atbild par makrouzraudzības politikas jautājumiem,
  • Latvijas Bankas padomes loceklis, kurš atbild par finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības jautājumiem,  
  • finanšu ministrs,
  • Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu politikas jautājumos.