Publicēts: 01.02.2023. Aktualizēts: 15.09.2023.

Pārskats

Licencēta vai reģistrēta iestāde

Iesniegšanas termiņš

Iesniegšanas sistēma

Normatīvie akti

Iestādes bilances pārskats

Licencēta

Katru ceturksni:

15. aprīlis

15. jūlijs

15. oktobris

15. janvāris

* Konta informācijas pakalpojuma sniedzēji pārskatu sniedz reizi pusgadā:

15. jūlijs

15.janvāris 

Datu ziņošanas sistēma

Pārskatus iesniedz XBRL formātā.

Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

Reģistrēta

Reizi pusgadā:

15. jūlijs

15. janvāris  

Iestādes peļņas vai zaudējuma aprēķins

Licencēta

Katru ceturksni:

15. aprīlis

15. jūlijs

15. oktobris

15. janvāris

* Konta informācijas pakalpojuma sniedzēji pārskatu sniedz reizi pusgadā:

15. jūlijs

15.janvāris 

Reģistrēta

Reizi pusgadā:

15. jūlijs

15. janvāris 

Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķins

Licencēta

Katru ceturksni:

15. aprīlis

15. jūlijs

15. oktobris

15. janvāris

* Konta informācijas pakalpojuma sniedzējiem nav jāsniedz

Reģistrēta

Nav jāsniedz

Iestādes pārskats par klientu līdzekļiem

Licencēta

Katru ceturksni:

15. aprīlis

15. jūlijs

15. oktobris

15. janvāris

* Konta informācijas pakalpojuma un maksājumu ierosināšanas pakalpojuma sniedzējiem nav jāsniedz

Reģistrēta

Katru ceturksni:

15. aprīlis

15. jūlijs

15. oktobris

15. janvāris

Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats

Licencēta, reģistrēta

Reizi pusgadā:

25. jūlijs

25. janvāris

Nebanku statistikas sistēma

Informācija par statistisko pārskatu iesniegšanu elektroniski

Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Statistisko datu par klientu maksājumiem ceturkšņa pārskats

Licencēta, reģistrēta

Reizi ceturksnī:

20. aprīlis

20. jūlijs

20. oktobrim

20. janvārim

Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas datu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo statistisko datu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Reizi pusgadā:

25. jūlijs

25. janvāris

Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats

Licencēta, reģistrēta

Katru ceturksni:

20. datums pēc ceturkšņa beigām

Nebanku statistikas sistēma

Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Novērtējums par operacionālajiem un drošības riskiem

Licencēta, reģistrēta

Vienu reizi gadā līdz 31. janvārim

Datu ziņošanas sistēma

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 104¹. pants

Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi

Ja maksājumu iestāde (MI) vai elektroniskās naudas iestāde (ENI) vēlas piesaistīt ārpakalpojumu sniedzēju vai pārstāvi pakalpojumu sniegšanai, tai ir saistošas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma (MPENL) III nodaļā noteiktās prasības, proti, jāizvēlas kvalificēts un pieredzējis pakalpojuma sniedzējs, jāinformē savi klienti, kā arī jāiekļauj specifiskas prasības līgumos, kurus slēdz ar ārpakalpojuma sniedzēju vai pārstāvi.

Šīs prasības par ārpakalpojumu sniedzēja vai pārstāvja piesaisti attiecas gan uz licencētām, gan reģistrētām MI un ENI.

Ar pārstāvju starpniecību MI un ENI var sniegt maksājumu pakalpojumus, kā arī veikt elektroniskās naudas izplatīšanu un atpirkšanu.

Pārstāvja pilnvarojuma līgumā ir jāietver informācija, kas noteikta MPENL 27. pantā.

MI un ENI jāņem vērā, ka Pārstāvja pilnvarojuma līgums stājas spēkā tikai pēc Latvijas Bankas saskaņojuma saņemšanas.

Lai Latvijas Banka izvērtētu Pārstāvja pilnvarojuma līgumu, MI un ENI jāiesniedz Latvijas Bankai MPENL 27. pantā noteiktā informācija:

 • iesniegums,
 • pakalpojumu procedūru apraksts,
 • pilnvarojuma līguma oriģināls vai apliecināta kopija,
 • apraksts par pārstāvja iekšējās kontroles mehānismu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai,
 • informācija par pārstāvja atbildīgo darbinieku (padomes, valdes) atbilstību.

Latvijas Banka izvērtē iesniegto informāciju viena mēneša laikā un apstiprina pārstāvja piesaisti vai informē MI vai ENI par iebildumiem. Latvijas Banka nesaskaņo pārstāvja izmantošanu gadījumos, ja:

 • netiek ievērotas MPENL prasības,
 • tiek sniegta nepatiesa informācija,
 • pakalpojumu sniegšana ar pārstāvja starpniecību apdraud MI vai ENI stabilu darbību un var aizskart pakalpojumu lietotāju intereses,
 • tiek ierobežotas iestādes pārvaldes pilnvaras
 • u.c. MPENL 28. pantā noteiktajos gadījumos.

MI un ENI darbības maksājumu pakalpojumu sniegšanai vai elektroniskās naudas emisijas jomā var deleģēt ārpakalpojumu sniedzējiem, ievērojot MPENL 29. panta prasības.

Pirms ārpakalpojuma izmantošanas MI un ENI ārpakalpojuma saņemšana ir jāsaskaņo ar Latvijas Banku. Lai Latvijas Banka varētu saskaņot ārpakalpojuma izmantošanu, MI vai ENI jāiesniedz šāda informācija:

 • motivēts iesniegums par ārpakalpojuma saņemšanu,
 • ārpakalpojumu politikas un procedūru apraksts,
 • ārpakalpojuma līguma oriģināls vai apliecināta kopija.

Ārpakalpojuma līgumā ir jāietver MPENL 29. panta piektajā daļā noteiktā informācija.

Izstrādājot ārpakalpojumu politiku un procedūru, MI un ENI jāņem vērā MPENL 29. panta sestajā daļā noteiktais.

Lai nodrošinātu atbilstošu ārpakalpojumu vadību, risku novērtēšanu un ietekmi uz biznesa nepārtrauktību, licencētām MI un ENI ieteicams piemērot FKTK 2021. gada 6. jūlijā izdotos normatīvos noteikumus Nr. 84 Normatīvie noteikumi par ārpakalpojumu izmantošanu.

Latvijas Banka izvērtē iesniegto informāciju viena mēneša laikā un apstiprina ārpakalpojuma izmantošanu vai informē MI vai ENI par iebildumiem.

Informācijas sniegšanas pienākumus Iesniedzemie dokumenti  Pamatojums Iesniegšanas termiņš  Attiecas uz 
Izmaiņas MI/ENI personu sastāvā
- valde un padome
- personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas sekas
- par NILLTPFN prasību izpildi atbildīgās personas
- personas, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu pārvaldību 
- motivēts iesniegums
- personu CV,
- personu izglītības dokumenti, sertifikāti, apliecinājumi par mācībām (ja ir)
MPENL 5.2p. (1) Latvijas Bankas apstiprinājums jāsaņem pirms izmaiņu veikšanas. Latvijas Bankas izvērtējums notiek 30 dienu laikā. Reģistrēta/licencēta MI/ENI
Paziņošanas pienākums būtiskas līdzdalības iegūšanas, palielināšanas, izbeigšanas vai samazināšanas gadījumā
Ja persona vēlas iegūt vai palielināt līdzdalību 10% un lielākā apmērā (20%, 33%, 50%) Rakstveida paziņojums un informācija saskaņā ar MPENL 15.p. (1) MPENL 14.p. (1), (2) Latvijas Bankas apstiprinājum jāsaņem pirms līdzdalības iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas. Latvijas Bankas izvērtējums notiek 60 darba dienu laikā.  Licencēta MI/ENI
Ja persona vēlas izbeigt vai samazināt līdzdalību (zem 20%, 33% vai 50%) Rakstveida paziņojums un informāciju saskaņā ar MPENL 16.p. MPENL 14.p. (1), (2) Latvijas Bankas apstiprinājum jāsaņem pirms līdzdalības iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas. Latvijas Bankas izvērtējums notiek 60 darba dienu laikā.  Licencēta MI/ENI
Izmaiņas informācijā par personām, kas tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Rakstveida paziņojums MPENL 5.2p. (1) Latvijas Bankas apstiprinājums jāsaņem pirms izmaiņu veikšanas. Latvijas Bankas izvērtējums notiek 30 dienu laikā. Reģistrēta MI/ENI
 
Ikgadējais paziņojums par akcionāriem/ dalībniekiem, kam 31.12. ir būtiska līdzdalība   MPENL 17.p.  Katru gadu līdz 31.01.  Licencēta MI/ENI
Informācija par personas, kas vēlas palielināt vai netiešā ceļā palielinājusi būtisku līdzdalību MI/ENI, atbilstību MPENL 15.p. (1) prasībām   MPENL 19.p. (2) Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma  Licencēta MI/ENI
Publiskojamā informācija Pamatojums Publicēšanas vieta Publicēšanas termiņš Komentāri 
MI/ENI pārstāvis informē maksājumu pakalpojumu izmantotājus vai elektroniskās naudas turētājus, ka tas piedāvā pakalpojumus iestādes vārdā MPENL 27.p. (21) Nav noteikts    Piemēro, ja pakalpojumus sniedz ar pāstāvja starpniecību
Informācija par to, ka gada laikā pēc MI/ENI un maksājuma pakalpojuma izmantotāja savstarpēji noslēgtā līguma darbības termiņa beigām MI/ENI ir pienākums pēc maksājuma pakalpojuma izmantotāja pieprasījuma atmaksāt atpakaļ neizlietoto naudu, neprasot par to samaksu MPENL 42.p. Līgumā    
Informācija par pārskata gadā veikto maksājumu kopsummu MPENL 46.p. (2) Gada pārskata/konsolidētā gada pārskata pielikumā Gada pārskata/konsolidētā gada pārskata sagatavošanas termiņš  
Informācija par apgrozībā esošās elektroniskās naudas apmēru pārskata gada 31. decembrī un pārskata gadā atpirktās elektroniskās naudas apmēru
(Prasība attiecas uz ENI)
MPENL 46.p. (21) Gada pārskata/konsolidētā gada pārskata pielikumā Gada pārskata/konsolidētā gada pārskata sagatavošanas termiņš  
Informācijas sniegšana maksātājam par valūtas konvertēšanas valūtas kursu un maksu MPENL 58.p. (2) Nav noteikts   Ja pirms maksājuma sākšanas preču pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas vietā pārdevējs maksātājam piedāvā veikt valūtas konvertēšanu vai ja valūtas konvertēšanu piedāvā veikt maksājuma saņēmējs
Informācija par katra komplektā iekļautā pakalpojuma maksu MPENL 58.1 p. (1), (3) Maksājumu pakalpojuma sniedzēja klientu apkalpošanas telpās vai tīmekļvietnē, kā arī pēc pieprasījuma – papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju   Ja maksājumu pakalpojuma sniedzējs piedāvā atvērt maksājumu kontu kā daļu no komplekta kopā ar citu pakalpojumu, kas nav saistīts ar maksājumu kontu
Informācija par maksu par visu komplektu, kā arī par atsevišķo maksu par katru tajā ietilpstošo pakalpojumu MPENL 58.1 p. (2), (3) Maksājumu pakalpojuma sniedzēja klientu apkalpošanas telpās vai tīmekļvietnē, kā arī pēc pieprasījuma – papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju   Ja viens vai vairāki pakalpojumi tiek piedāvāti kā ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu komplekta sastāvdaļas
Informācija par atlaidi par noteikta maksājuma instrumenta izmantošanu, ja maksājuma saņēmējs tādu piedāvā MPENL 59.p. (1)   Pirms maksājuma sākšanas  
Informācija par maksu, ja maksājumu pakalpojuma sniedzējs vai cita maksājumā iesaistītā persona pieprasa tādu par noteikta maksājuma instrumenta izmantošanu MPENL 59.p. (2)   Pirms maksājuma sākšanas vai atbilstoši MPENL 63. panta prasībām  
Pienākums nodrošināt, lai Eiropas Komisijas izstrādātā informatīvā brošūra par patērētāju tiesībām maksājumu pakalpojumu jomā patērētājam būtu viegli pieejama MPENL 59.1p. (1) Tīmekļvietnē vai papīra formā filiālēs, pie pārstāvjiem un ārpakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir

Personām ar invaliditāti izmanto alternatīvus veidus, lai nodrošinātu, ka informācija ir pieejama tām saprotamā veidā
   
Maksājumu pakalpojuma sniedzējs sniedz patērētājam informāciju par maksu, ko tas piemēro patērētāju biežāk izmantojamiem pakalpojumiem (pakalpojumu cenrādis) MPENL 60.1p. (2), (3) Klientu apkalpošanas telpās vai tīmekļvietnē

Pēc patērētāja pieprasījuma - papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju

Vai kopā ar standartlīguma projektu

 

Laikus pirms standartlīguma par maksājumu kontu noslēgšanas vai iesniedzot kopā ar standartlīguma projektu  
Maksājumu pakalpojuma sniedzējs sniedz pārskatu patērētājam par piemēroto maksu tiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar maksājumu kontu MENL 60.2 p. (1), (2)  Saziņas līdzeklis (veids), par kuru puses ir vienojušās

Latvijas Banka nosaka minimālās prasības sniegšanas veidam

Var sniegt kopā ar citu patērētājam sniedzamo informāciju par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, ja netiek pārkāptas Latvijas Bankas prasības
 Vismaz vienu reizi gadā  
Maksājumu pakalpojuma sniedzējs maksātājam sniedz informāciju par maksājuma instrumenta izmantošanas veidu, maksājumu pakalpojuma sniedzēja un maksājuma pakalpojuma izmantotāja atbildību, maksājumam piemērojamo maksu un citu informāciju, kas maksātājam nepieciešama pamatota lēmuma pieņemšanai attiecībā uz maksājuma pakalpojuma izmantošanu MPENL 62.p. (1)     Ja maksājuma pakalpojuma izmantotājs izmanto maksājuma instrumentu, kas saskaņā ar standartlīgumu izmantojams tikai maksājumiem, no kuriem katrs atsevišķi nepārsniedz 30 eiro, vai izmanto tādu maksājuma instrumentu, kuram noteiktais limits ir 150 eiro vai kurā uzkrātā nauda nekad nepārsniedz 150 eiro
Elektroniskās naudas atpirkšanas nosacījumus un kārtību nosaka ENI un elektroniskās naudas turētāja līgumā, norādot tajā arī ar elektroniskās naudas atpirkšanu saistīto maksu MPENL 621.p. (2)  Līgumā Pirms e-naudas turētājs uzņemas saistības saskaņā ar līgumu vai pirms piekrīt ENI piedāvājumam  
Standartlīgumā sniedzamā informācija (MPENL 64.p.)  MPENL 63.p. Papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju Pirms standartlīguma noslēgšanas vai pirms tam, kad maksājuma pakalpojuma izmantotājs piekritis izmantot piedāvājumu  
Informācija par maksājumu MPENL 69.p. (maksātājam)

MPENL 70.p. (saņēmējam)
  Pēc tam, kad maksājuma summa norakstīta no maksātāja konta, vai – gadījumos, kad maksātājs neizmanto maksājumu kontu, – pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas

Saņēmējiem – pēc maksājuma izpildīšanas

Vai vismaz vienu reizi mēnesī, ja par to vienojas standartlīgumā
 
Konta izraksts, ja puses par to vienojušās standartlīgumā MPENL 701.p. Noteikts standartlīgumā Noteikts standartlīgumā  
Informācija par vienreizēju maksājumu, uz kuru neattiecas standartlīgums (MPENL 73.p.) MPENL 72.p.  Viegli pieejamā veidā

Pēc pakalpojuma izmantotāja pieprasījuma – papīra formā vai izmantojot jebkuru citu pastāvīgu informācijas nesēju
Pirms maksājuma pakalpojuma izmantotājs uzņemas saistības izmantot vienreizēja maksājuma pakalpojumu  
Informācija par vienreizēju maksājumu MPENL 74.p. (maksātājam)

MPENL 75.p. (saņēmējam)
Atbilstoši MPENL 72.p. (1) noteiktajam Maksātājam – uzreiz pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas

Saņēmējam – uzreiz pēc maksājuma izpildes
 
Informācija par kontu maiņas pakalpojumu MPENL 755.p. Pēc pieprasījuma – papīra formā vai uz cita pastāvīga informācijas nesēja, kā arī pastāvīgi – savās klientu apkalpošanas telpās un savā tīmekļvietnē    
Informācija par maksājumu instrumenta bloķēšanu MPENL 81.p. (2), (3) Veidā, par kādu maksājumu pakalpojuma sniedzējs vienojies ar maksājuma pakalpojuma izmantotāju Pirms paredzētās maksājuma instrumenta bloķēšanas (ja tas iespējams), bet ne vēlāk kā tūlīt pēc bloķēšanas  
Informācija par maksājumu ierosināšanas pakalpojuma sniedzēja vai konta informācijas pakalpojuma sniedzēja piekļuves maksājumu kontam bloķēšanu MPENL 81.p. (5), (6) Veidā, par kādu kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojuma sniedzējs vienojies ar maksājuma pakalpojuma izmantotāju Pirms tiek liegta piekļuve (ja tas iespējams), bet ne vēlāk kā uzreiz pēc piekļuves liegšanas  
Informācija par atteikumu izpildīt maksājuma rīkojumu MPENL 91.p. (1) Veidā, par ko iepriekš panākta vienošanās Tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā MPENL 94. pantā paredzētajā termiņā  
Informācija patērētājam par kredītiestādes lēmumu atteikt pamatkonta atvēršanu un par sūdzību izskatīšanas kārtību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtību MPENL 97.2 p. (8), (9) Rakstveidā uz pieteikuma iesniedzēja pieteikumā norādīto saziņai paredzēto adresi (ieskaitot elektroniskā pasta adresi) Nekavējoties  
Informācija par pamatkontu un tā izmantošanas nosacījumiem MPENL 97.6 p. Redzamā vietā savās filiālēs un savā tīmekļvietnē    
Pilnīga rakstveida informācija par iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūru MPENL 104.p. (1) Brīvi pieejama maksājumu pakalpojuma sniedzēja vai elektroniskās naudas emitenta iestādē un maksājumu pakalpojuma sniedzēja vai elektroniskās naudas emitenta tīmekļvietnē, ja tāda ir izveidota    
Atbilde uz sūdzību un informācija par izskatīšanas termiņa pagarināšanu MPENL 104.p. (4), (5) Rakstveidā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kādu ir vienošanās 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas

Termiņš galīgās atbildes saņemšanai nedrīkst pārsniegt 35 darba dienas kopš sūdzības saņemšanas
 
Informācija par vismaz vienu tādu ārpustiesas strīdu risinātāju Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma izpratnē, kas ir kompetents izskatīt strīdu par tiesībām un pienākumiem, kuri izriet no MPENL MPENL 104.p. (6), (7) Maksājumu pakalpojuma sniedzēja vai elektroniskās naudas emitenta iestādē un maksājumu pakalpojuma sniedzēja vai elektroniskās naudas emitenta tīmekļvietnē, ja tāda ir izveidota, kā arī vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā    

 


Uzraudzība