Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 02.06.2023.

Kā iegūt darbības atļauju? 

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Maksājumu iestādes darbības licenci izsniedz Latvija Banka saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu (turpmāk – Likums). Informāciju par maksājumu iestādēm, kuru darbībai nav nepieciešams saņemt licenci, bet kuras iekļaujamas reģistrēto maksājumu iestāžu sarakstā, lūdzam skatīt Latvijas Bankas tīmekļvietnes lapā par maksājumu iestāžu reģistrēšanu.

Likuma 1. panta pirmajā punktā ir noteikti maksājumu pakalpojumi, kādus ir tiesīgs sniegt maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tajā skaitā maksājumu iestāde.

Maksājumu pakalpojumus ir tiesīga sniegt šādi maksājumu pakalpojumu sniedzēji:

 1. kredītiestāde;
 2. elektroniskās naudas iestāde;
 3. maksājumu iestāde;
 4. Eiropas Centrālā banka, centrālā banka, kad tā veic darbības, kas nav monetārās politikas īstenošanas darbības vai citas publiskas personas darbības;
 5. tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kad tā veic darbības, kas nav publiskas personas darbības;
 6. dalībvalstī licencēta iestāde, kas uzsākusi darbību Latvijā;
 7. krājaizdevu sabiedrība.

 • Pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu maksājumu iestādi saskaņā ar Likuma 20. panta prasībām.
 • Personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 10 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Likuma 21. panta prasībām.
 • Pašu kapitāla nodrošināšana no 20 000 eiro līdz 125 000 eiro apmērā, atkarībā no izvēlētā maksājumu pakalpojumu veida saskaņā ar Likuma 12. pantu un kapitāla prasība saskaņā ar Likuma 35. pantu, izņemot, ja sniedz vienīgi konta informācijas pakalpojumu, jo tad nav noteikta kapitāla prasības.

Maksājumu pakalpojumu regulējums izdala maksājumu pakalpojumus un ar maksājumu pakalpojumiem saistītos pakalpojumus, kuru sniegšanai nav nepieciešams saņemt darbības atļauju, skatīt Likuma 3. pantā.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Licences saņemšana.

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par sākotnējā kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli un izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem: katra maksājumu pakalpojuma sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti, valstis, kurās pakalpojums tiks sniegts.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem

Kas jāņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai galarezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • maksājumu pakalpojumu un tā sniegšanas apraksts;
 • vispārīga informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi.

Izmaksas Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu licencēšanas pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus, saskaņā ar Likuma 11. panta prasībām un normatīvajiem noteikumiem Nr. 138 par darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 10 darba dienu laikā pārbauda pieteikuma pilnīgumu (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta licencēšanas pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē licencēšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Dokumentus sagatavojiet atbilstoši izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem un tiem piemītošajiem riskiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu maksājumu iestādes licences saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr. 138 (turpmāk – Noteikumi Nr. 138) pielikumam, kuram pievieno:

1.1. komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

1.2. aizpildītu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr. 92 "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr 92) , 3., 5. (ja piemērojams), 6., 7., 8., 9. un 10. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus, tajā skaitā informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;

1.3. aizpildītu Noteikumu Nr. 138 4.–16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

2. Dokumenti, kas izriet no Likuma 11. panta un Noteikumu Nr. 138 prasībām un iesniedzami pie maksājumu iestādes licences pieteikuma:

2.1. iestādes darbības programma, kurā norādīti paredzētie maksājumu pakalpojumu veidi. Ja elektroniskās naudas iestāde plāno veikt tikai elektroniskās naudas emisiju, darbības programmā tā norāda informāciju par plānoto elektroniskās naudas emisiju; Noteikumu Nr. 138 4. pielikums;

2.2. iestādes komercdarbības plāns ne mazāk kā pirmajiem trim finanšu gadiem, kas izvērsti atspoguļo iestādes darbības stratēģiju, finanšu prognozes, kā arī bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu, kapitāla pietiekamības aprēķina projektu, tirgus izpētes plānus un citas ziņas, kuras noteiktas Noteikumos Nr. 138 un kuras pierāda, ka iesniedzējs spēs nodrošināt stabilu, pārdomātu un piesardzīgu iestādes darbību; Noteikumu Nr. 138 5. pielikums;

2.3. sākotnējā kapitāla esamības apliecinājums;

2.4. to pasākumu apraksts un procedūra, kuri veikti, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju naudu saskaņā ar Likuma 38. panta noteikumiem, tostarp informāciju par minētā panta pirmās daļas prasību izpildi; Noteikumu Nr. 138 7. pielikums;

2.5. iekšējās kontroles sistēmas un risku pārvaldības apraksts, kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu; Noteikumu Nr.138 8. pielikums;

2.6. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu; Noteikumu Nr. 138 14. pielikums. Detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā;

2.7. iestādes organizatoriskās struktūras apraksts, tai skaitā informācija par iestādes pārstāvjiem, filiālēm, ārpakalpojumu līgumiem un dalību valsts vai starptautiskā maksājumu sistēmā; Noteikumu Nr. 138 6. pielikums;

2.8. informācija par to personu identitāti, kuras iestādē tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību, kā arī par to faktiskās līdzdalības apjomu un apliecinājumu par šo personu atbilstību Likuma 15.pantam; Noteikumu Nr. 92 2., 3., 5. (ja piemērojams), 6.7.8.9. un 10. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus, tajā skaitā informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;

2.9. to personu saraksts, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības Kredītiestāžu likuma izpratnē, norādot to identitāti un attiecību raksturu; 1. pielikuma 7. punkts;

2.10. informācija par iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgām personām, arī par personām, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, kā arī dokumentus (CV, izglītības apliecinošos dokumentus, Soda reģistra izziņa), kas apliecina attiecīgo personu atbilstību Likuma 20. un 21.panta prasībām; Noteikumu Nr. 138 15. pielikums;

2.11. ziņas par zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ja tas nepieciešams saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu; Noteikumu Nr. 138 1. pielikuma 4. punkts;

2.12. iestādes statūti, ja šāda informācija nav pieejama publiskajos reģistros;

2.13. iestādes iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas apraksts attiecībā uz drošības incidentu pārvaldību un maksājuma pakalpojuma izmantotāju iesniegto ar informācijas sistēmu drošību un uzraudzību saistīto sūdzību izskatīšanu, tai skaitā aprakstot mehānismu, atbilstoši kuram notiek ziņošana par incidentiem, kas izriet no Likuma 104.2 panta prasībām, tostarp incidentu reģistrēšanas un ziņošanas procedūra; Noteikumu Nr. 138 9. pielikums;

2.14. to procesu apraksts, kuri izstrādāti, lai reģistrētu, uzraudzītu, izsekotu un ierobežotu piekļuvi sensitīviem maksājumu datiem; Noteikumu Nr.138 13. pielikums;

2.15. iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plāns un apraksts, tostarp efektīvi ārkārtas situācijām paredzēti plāni un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras apraksts; Noteikumu Nr. 138 11. pielikums;

2.16. iestādes darbības statistikas vākšanas procesa apraksts un procedūra vai rokasgrāmata, kurā apkopoti dati par iestādes darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanas gadījumiem; Noteikumu Nr. 138 10. pielikums;

2.17. informācijas sistēmu drošības politikas apraksts, tostarp procedūra un politika, tostarp detalizēts ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējums, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu apraksts; Noteikumu Nr. 138 12. pielikums;

2.18. politika un procedūra par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās saskaņā ar Likuma 29. – 30. pantu (ja attiecināms);

2.19. politika un procedūra par pārstāvju un filiāļu uzraudzību un kontroli iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles ietvaros; saskaņā ar Likuma 27. – 28. pantu (ja attiecināms);

2.20. ja iesnieguma iesniedzējs ir meitasuzņēmums regulētai institūcijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī – grupas pārvaldības apraksts (ja attiecināms).

Pretendents, kas vēlas sniegt maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, līdz dienai, kad tiek pieņemts lēmums par licences izsniegšanu, iesniedz Latvijas Bankai apliecinātu savas profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmu kredītiestādes izsniegtu garantiju, kopiju.

Lai saņemtu licenci tādas maksājumu iestādes darbībai, kas sniedz vienīgi konta informācijas pakalpojumu, pretendents Latvijas Bankai iesniedz attiecīgu licences pieteikumu, tam pievienojot iepriekš norādīto informāciju, izņemot 2.3., 2.4., 2.6., 2.8., 2.9., 2.11. un 2.16. punktā norādīto informāciju.

Izmaksas

5000 eiro par maksājumu iestādes licences saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu. 450 eiro par maksājumu iestādes licences saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu, ja persona plāno piedāvāt tikai inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā – Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Maksājums jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un Latvijas Banka sāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem, kā arī nozīmē kontaktpersonu efektīvākai saziņai.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtajiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai!
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus!
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Licences saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Banku iestādes maksājumu iestāžu reģistrā.

Kas jāņem vērā

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar pārskatu sagatavošanas noteikumiem Nr.244.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām licences saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem maksājumu pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Kas jāņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

 Izmaksas

 • Maksājumu iestāde, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu licenci, Latvijas Bankai maksā 7000 eiro gadā un papildus līdz 1,4 procentiem (ieskaitot) no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.
 • Iestāde, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu licenci vienīgi konta informācijas pakalpojuma sniegšanai vai maksājuma ierosināšanas pakalpojuma sniegšanai, vai abu šo pakalpojumu sniegšanai, Latvijas Bankai maksā 3000 eiro gadā un papildus līdz 1,4 procentiem (ieskaitot) gadā no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, bet ne vairāk 100 000 eiro gadā.
 • Ja iestāde piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, tā Latvijas Bankai maksā 1000 eiro gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta licence iestādes darbībai.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā – Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Latvijas Banku katru gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

Licences iegūšanas process

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par maksājumu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.

Noderīga informācija