Publicēts: 07.12.2022. Aktualizēts: 01.04.2023.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka.

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Tā ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā, kā arī nav institucionālā un funkcionālā padotībā valsts un pašvaldību institūcijām.

Padome

Latvijas Banku pārvalda padome, ko uz piecu gadu termiņu ievēl Latvijas Republikas Saeima.

Padomi vada bankas prezidents. Kopš 2019. gada Latvijas Bankas prezidents ir Mārtiņš Kazāks.

Padome pieņem lēmumus Latvijas Bankas vārdā. 

Katram padomes loceklim ir savas atbildības jomas.

Pārvaldes

Latvijas Bankas struktūra ietver pārvaldes, kurām ir noteikta atbildība par noteikto funkciju un procesu izpildi un to  rezultātu sasniegšanu. 

Komitejas un komisijas

Latvijas Bankas darbu vada un pārrauga kolēģiālās lēmējinstitūcijas – dažādu jomu komitejas un komisijas​​​​​​​.