Publicēts: 27.03.2024.

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada martā) makroekonomiskās prognozes. Samazinātas gan Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma, gan inflācijas īstermiņa prognozes.

 

IKP prognoze

Latvijas tautsaimniecības izaugsme šogad prognozējama gausa, jo mūsu galvenajās tirdzniecības partnervalstīs pieprasījums ir vājš. Latvijā zemā inflācija ļauj atgūties patēriņam un investīcijas balsta valdības ieguldījumi, bet ārējais pieprasījums ir pavājinājies, tāpēc IKP izaugsmes prognoze īstermiņā samazināta – 2024. gadam līdz 1.8 % (no 2.0 % 2023. gada decembra prognozē). Turpmāko gadu IKP pieauguma prognozes salīdzinājumā ar decembra prognozēm netiek mainītas – attiecīgi 3.6 % 2025. gadā un 3.8 % 2026. gadā, un tiek gaidīts, ka lielāku izaugsmes jaudu piešķirs eksporta pieaugums, uzlabojoties ekonomiskajai videi ārvalstīs.

 

Inflācijas prognoze

Inflācijas prognozi īstermiņā nedaudz pazemina zemākas globālās dabasgāzes cenas – tādējādi marta prognoze par Latvijas vidējo inflāciju 2024. gadā ir 1.5 % (2023. gada decembrī tika prognozēts, ka 2024. gadā inflācija Latvijā būs 2.0 %), 2025. gadā 1.9 % (decembra prognoze bija 2.3 %) un 2026. gadā 1.8 % (nemainās salīdzinājumā ar decembra prognozi).

Vidējā termiņā inflāciju turpinās ietekmēt noturīgais atalgojuma kāpums, kas neļauj pamatinflācijai (inflācijas rādītājs bez enerģijas un pārtikas cenām) sarukt tikpat strauji kā kopējai inflācijai.

Darbaspēka izmaksu pieaugums rada riskus Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un konkurētspējas noturībai.

 

Latvijas Bankas jaunākās tautsaimniecības prognozes izstrādātas joprojām augstas nenoteiktības apstākļos.

Noskaties pilnu prognožu prezentācijas pasākuma video

 

Makroekonomiskie rādītāji: Latvijas Bankas prognozes

 

2024

2025

2026

Ekonomiskā aktivitāte (gada pārmaiņas; %; salīdzināmajās cenās; sezonāli koriģēti dati) 
IKP 1.8 3.6 3.8
Privātais patēriņš 2.8 4.0 3.6
Valdības patēriņš 3.7 1.0 0.0
Investīcijas 5.5 4.4 5.2
Eksports -0.2 3.3 3.5
Imports 0.8 3.2 2.7
SPCI inflācija (gada pārmaiņas; %) 
Inflācija 1.5 1.9 1.8
Pamatinflācija (neietverot pārtikas un enerģijas cenas) 4.0 3.6 2.9
Darba tirgus
Bezdarbs (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita; sezonāli koriģēti dati) 6.5 6.3 6.1
Nominālā bruto alga (gada pārmaiņas; %) 8.0 7.9 7.6
Ārējais sektors 
Tekošā konta bilance (% no IKP) –4.3 –4.3 –3.8
Valdības finanses (% no IKP)
Vispārējās valdības parāds 44.3 45.2 45.7
Budžeta pārpalikums/deficīts –4.1 –3.4 –2.3

 

Īsumā par svarīgāko*Tautsaimniecības norises un rādītāju prognožu pārmaiņas salīdzinātas ar iepriekšējām prognozēm, kas publicētas 2023. gada decembrī.
, par ko detalizēti varēs lasīt "Makroekonomisko prognožu pārskatā", kas tiks publicēts aprīļa sākumā tīmekļvietnē "makroekonomika.lv".

 • Lai gan inflācija ir būtiski samazinājusies arī globāli, izaicinājumi turpmākai pasaules tautsaimniecības attīstībai joprojām ir būtiski – nenoteiktība pasaulē saglabājas augstā līmenī un notikumi liecina par ģeopolitiskās spriedzes pieaugumu.
 • Neraugoties uz straujāku izaugsmi pasaulē kopumā, ārējais pieprasījums Latvijas galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, īpaši Igaunijā un Vācijā, tiek lēsts nedaudz vājāks. Tomēr vidējā termiņā gaidāma pakāpeniska situācijas uzlabošanās ārējos tirgos.
 • Eirozonā inflācija un tautsaimniecības izaugsme tiek prognozēta zemāka nekā decembra prognozēs, un, lai gan ECB Padome turpina īstenot ierobežojošu monetāro politiku, finanšu tirgi paredz, ka pagrieziena punkts vairs nav tālu, tāpēc finanšu nosacījumi eirozonā jau kļuvuši labvēlīgāki.
 • Neraugoties uz turpmāk zemāku procentu likmju gaidām, banku sektorā jaušama piesardzība gan no kredītu pieprasījuma, gan piedāvājuma puses.
 • Vispārējās valdības budžeta bilances vērtējums šim un nākamajam gadam nav būtiski mainījies. Savukārt prognožu perioda beigās – 2026. gadā – deficīts tiek prognozēts lielāks, jo gaidāmas apjomīgākas valdības investīcijas, nekā iepriekš paredzēts. 2024. gadam budžeta deficīts tiek prognozēts 4.1 % apmērā no IKP, 2025. gadam – 3.4 % no IKP un 2026. gadam – 2.3 % no IKP.
 • Valsts parāda līmenis koriģēts uz augšu, jo gaidāma vājāka nominālā IKP izaugsme līdz ar zemāku inflāciju. Valsts parāda līmenis 2024. gadam prognozēts 44.3 % apmērā no IKP, 2025. gadam un 2026. gadam attiecīgi 45.2 % un 45.7 % no IKP.
 • IKP izaugsme īstermiņā samazināta – līdz 1.8 % 2024. gadā – vājāka ārējā pieprasījuma dēļ. Redzējums par vidēja termiņa izaugsmi saglabājas nemainīgs – 3.6 % 2025. gadā un 3.8 % 2026. gadā.
 • Īstermiņā paredzama piezemētāka apstrādes rūpniecības un transporta nozares aktivitāte ārējā pieprasījuma vājuma dēļ. Mazumtirdzniecības lielāku inertumu uztur lēna patērētāju noskaņojuma uzlabošanās, neraugoties uz pirktspējas kāpumu. Redzējums par būvniecības izaugsmi nav būtiski mainījies: lielu infrastruktūras projektu virzība ar ES fondu finansējumu un pakāpenisks ieguldījumu kāpums privātajā sektorā balstīs būvniecību.
 • Bezdarba prognoze nedaudz palielināta tuvākajiem periodiem vājākas ekonomiskās aktivitātes dēļ. 2024. gadam tā paaugstināta līdz 6.5 % un 2025. gadam – līdz 6.3 %. 2026. gadā bezdarba līmenis saglabāsies iepriekš prognozētajā 6.1 % līmenī.
 • Darba algas prognoze netiek mainīta, un prognozētais pieaugums saglabājas virs ilgtermiņa vidējā, proti, 2024. gadam – 8.0 %, bet 2025. un 2026. gadam – attiecīgi 7.9 % un 7.6 %.
 • Inflācijas prognoze 2024. un 2025. gadam samazināta attiecīgi līdz 1.5 % un 1.9 %. To visnozīmīgāk ietekmē būtiski zemākas globālās dabasgāzes cenas. 2026. gadam inflācijas prognoze saglabāta nemainīga (1.8 %).

Prognozes sagatavotas, izmantojot līdz 2024. gada 19. martam (atsevišķiem tehniskajiem pieņēmumiem – līdz 5. martam) pieejamo informāciju.


Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...