Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 14.02.2024.

Kredītu reģistrs ir kredītvēstures un garantiju ziņu krātuve - kā iedzīvotāji un uzņēmumi pilda saistības ar finanšu uzņēmumiem. Latvijas Banka ir šīs valsts informācijas sistēmas pārvaldniece.

Kredītu reģistrā ziņas sniedz reģistra dalībnieki, to skaitā arī visas komercbankas, kas darbojas Latvijā. Tā ir informācija par reģistra dalībnieku aizņēmējiem un to galviniekiem, viņu saistībām un to izpildi.

Kredītu reģistra ziņu saņemšana

Katra persona var uzzināt, kādas ziņas par viņu glabājas Kredītu reģistrā. Visērtāk Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pārskatu par sevi ir saņemt elektroniskā veidā Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē manidati.kreg.lv.

Klātienē reģistra izziņu iespējams saņemt Latvijas Banka klientu kasēs Bezdelīgu ielā 3, Rīgā.

Kreditu registrs Latvijas banka

 

Citi ziņu saņemšanas veidi.

Kredītu reģistrā iekļautās ziņas var saņemt:

 • klients un klienta galvinieks – jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības bez maksas saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi, izņemot finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;
 • Kredītu reģistra dalībnieks par:
  •  saviem klientiem un klientu galviniekiem,
  •  iespējamiem klientiem un klientu galviniekiem,
  •  personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir šā Kredītu reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks,
  •  personu, kura ir šā Kredītu reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka patiesais labuma guvējs;
  •  komercsabiedrību, kura ir šā Kredītu reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību,
  •  komercsabiedrību, kurā šā Kredītu reģistra dalībnieka klientam, klienta galviniekam, iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība,
  •  šā Kredītu reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.
 • ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks par saviem klientiem un klientu galviniekiem;
 • patērētāja kreditors par fizisko personu ar attiecīgās fiziskās personas piekrišanu;
 • normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai:
  •  Latvijas Banka,
  •  Eiropas Centrālā banka,
  •  Valsts ieņēmumu dienests,
  •  tiesa,
  •  pirmstiesas izmeklēšanas iestāde un prokuratūra,
  •  operatīvās darbības subjekts,
  •  Finanšu izlūkošanas dienests,
  •  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs,
  •  maksātnespējas procesa administrators, ja tā klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona,
  •  zvērināts notārs,
  •  bāriņtiesa,
  •  zvērināts tiesu izpildītājs.

Kredītu reģistra izsniedzamo ziņu apjomu saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'' nosaka Latvijas Banka.

Ziņu glabāšana

Ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām Latvijas Banka glabā 10 gadu pēc:

 • klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas;
 • dienas, kad no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības prasījuma tiesības nodotas citai personai.

Periodiskās ziņas Latvijas Banka Kredītu reģistrā glabā 3 gadus pēc perioda beigām.

Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu Latvijas Banka Kredītu reģistrā glabā 5 gadus pēc:

 • klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpuma novēršanas dienas vai dienas, kad no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai, ja līdz šai dienai klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums nav novērsts;
 • klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas, ja līdz šai dienai nav iestājušies iepriekšējā punktā minētie apstākļi.

Ziņas par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu Latvijas Banka glabā 1 gadu pēc to pieprasīšanas dienas.

Reģistra darbības regulējums

Sākot ar 2012. gada 1. decembri Kredītu reģistra darbību regulē ''Kredītu reģistra likums'', Latvijas Bankas ''Kredītu reģistra noteikumi'' (izdoti saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'') un ''Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku'' (izdoti saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'' un likumu ''Par Latvijas Banku").

Kredītu reģistrs darbību sāka 2008. gada 1. janvārī, kad tajā automātiski tika reģistrēta parādnieku informācija, kura no 2003. gada 2. jūnija līdz 2007. gada 31. decembrim tika uzkrāta Latvijas Bankas Parādnieku reģistrā.

Kredītu reģistrs tika izveidots, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007. gada 6. marta sēdē atbalstīto Finanšu ministrijas "Ziņojumu par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priekšlikumiem".