Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 25.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par statistiskajiem datiem, izņemot uzraudzības statistiskos datus, kas naudas tirgus fondiem jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Mēneša bilances pārskats   7. darbdiena M
Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 7. darbdiena M
Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 7. darbdiena M
Peļņas vai zaudējumu aprēķins F 7. darbdiena C
Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbdiena M
Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbdiena C
Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   7. darbadiena M
Pārējo aktīvu izvērsums   7. darbadiena M
Pārējo saistību izvērsums   7. darbadiena M

M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle Latvijā.

  • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.2. punkts
  • Atsevišķu pielikumu skaidrojums un piemēri – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.4. punkts

Tiesību akti

Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīnijas

Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Konsultācijas pa tālruni

67022412