Publicēts: 17.08.2022. Aktualizēts: 05.04.2023.

Revīzijas komiteja pārrauga Latvijas Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu un iekšējās kontroles sistēmas darbību, kā arī iekšējā audita un ārējo revidentu darbību.

Latvijas Bankas Revīzijas komiteja jaunā sastāvā apstiprināta 2022. gada 31. janvārī. 

Divi no trim komitejas locekļiem ir neatkarīgi profesionāļi, kuri izvēlēti konkursā un nav Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieki.

Revīzijas komitejas sastāvs