Publicēts: 07.01.2020. Aktualizēts: 03.02.2023.

Maksājumu bilance ir statistikas pārskats, kas atspoguļo darījumus starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Tā ietver tekošo kontu, kapitāla kontu un finanšu kontu.

Dati statistikas datubāzē INTS

Tekošais konts

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) (2012/120/ES)

Latvijas Republikas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 207 "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 "Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 211 "Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 213 "Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 214 "Statistisko datu par transporta un starpniecības pakalpojumiem (3-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 215 "Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 216 "Statistisko datu par darbam ārvalstīs noslēgtajiem līgumiem (5-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 217 "Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 "Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Apraksti

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi pieejami gada biļetenā "Latvijas Maksājumu Bilance".