Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 07.01.2022.

Mērķis

Latvijas Bankā veiktās ekonomiskās pētniecības un analīzes mērķis ir nodrošināt spēcīgu pamatu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai monetārajā politikā, finanšu stabilitātes un valsts konkurētspējas veicināšanā.

Tās nolūks ir ar modernām zinātniskām metodēm iegūt pamatotu skaidrojumu tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem un nākotnē prognozējamām tendencēm, kā arī tautsaimniecības attīstības alternatīvajiem scenārijiem, mainoties ekonomikas politikas virzienam.

Pētnieku ekonomiskos modeļus Latvijas Bankā liek lietā ekonomisko prognožu un finanšu stabilitātes novērtējuma tapšanas procesā; pētniecības rezultāti kalpo arī kā ieguldījums ekonomiskās politikas diskusijās Latvijā un Eiropas Centrālo banku sistēmā.

Latvijas Bankā pētniecībai mērķi ir izvirzīti kā Latvijas, tā eiro zonas līmenī. Eiro zonas līmenī: dot ieguldījumu Eirosistēmas banku kopējā darbā pie eiro zonas monetārās politikas analīzes, pamatojuma Eirosistēmas monetārās politikas lēmumiem. Latvijas līmenī: dot ieguldījumu aktuālajās diskusijās par Latvijas ekonomikas jautājumiem, it sevišķi, kas attiecas uz konkurētspēju.

Pētniecības virzieni

Latvijas Banka turpina pētniecisko darbību trijos prioritārajos virzienos:

  • monetārās politikas transmisija,
  • fiskālā politika un valsts parāda ilgtspēja un
  • ilgtermiņa izaugsme un konkurētspēja.

Pētniecības darbs bankā ir vērsts uz augstiem akadēmiskiem standartiem un praktisku nozīmi politikā. Latvijas Bankā veikto analīzi un tajā rastos secinājumus atspoguļo gan pētījumu publikācijas, gan sērija Diskusijas materiāli.

ECB Padomes monetārās politikas lēmumus tehniskā līmenī atbalsta kopējs darbs komitejās. 

Pēdējos gados īstenoti virkne svarīgu Eirosistēmas un ECB kopprojektu, kuri ir bijuši par pamatu ECB Padomes lēmumiem.

Svarīgākie no tiem, kur arī ieguldījumu deva Latvijas Bankas pētnieki:

  • zemas inflācijas cēloņu izpētes grupā;
  • strukturālās politikas darba grupā;
  • dabiskās procentu likmes aprēķina darba grupā u.c.

Parasti šī dalība vēlāk tiek apkopota ECB publikācijās. 

Latvijas Bankai ir Latvijā modernākais ekonomikas modelēšanas instrumentu klāsts:

  • empīriskie (data-driven) modeļi: īstermiņa prognozēšanas modeļi (faktoru modeļi, BVAR modeļi), lielāki strukturāli modeļi (BVAR, SVAR), uz input-output tabulām balstīts makroekonomikas modelis CGE;
  • ekonomikas teorijā bāzēti modeļi: DSGE Latvijas modelis.

Modeļi bieži tiek izmantoti arī publiskās diskusijās un diskusijās ar citām valsts iestādēm. 

Pētījumu rezultāti nav iekšējai lietošanai, bet tiek publicēti, lai veicinātu diskusiju - zinātniskā valodā pētījumu sērijā, konspektīvāk – ekonomiskās analīzes portālā makroekonomika.lv "Makroekonomisko Norišu pārsktā"..

Lai eiro zonas un Latvijas ekonomikas analīzi varētu veikt kvalitatīvi, ir jātur augsta pētniecības kvalitātes latiņa. Lai to izdarītu:

  • Latvijas Banka meklē spējīgus pētniekus kā Latvijā, tā ārzemēs, kuri varētu dot augsta līmeņa ieguldījumu iepriekš minēto jautājumu pētniecībā. Pašlaik Latvijas Bankā ar dažādu jomu pētniecību nodarbojas vairāk nekā 10 zinātņu doktori;
  • Lai gan Latvijas  Banka nav zinātniska institūcija, pētniecības kvalitātes nodrošināšanai pētniekiem tiek prasīta publicēšanās starptautiskos ārēji recenzētos akadēmiskos žurnālos. Kopš iestājas eiro zonā 2014. gadā šādu publikāciju skaits ir bijis vairāki desmiti.

Jaunākie pētījumi