Publicēts: 23.12.2022. Aktualizēts: 31.03.2023.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc darbības atļaujas saņemšanas.

Valūtu tirdzniecības sabiedrība ir tiesīga sākt darbību pēc reģistrācijas Latvijas Bankas uzturētajā valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrā, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu (turpmāk – Likums).

 • Kapitālsabiedrība ir reģistrēta komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
 • kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu,
 • kapitālsabiedrības akcionārs vai dalībnieks (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) atbilst Likuma 20. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem, un uz to nav attiecināms Likuma 21. panta pirmajā daļā noteiktais,
 • padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētājs, padomes loceklis, valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis vai prokūrists atbilst Likuma 20. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem, un uz to nav attiecināms Likuma 21. panta pirmajā daļā noteiktais;
 • kapitālsabiedrības ieceltā par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona atbilst minētā likuma prasībām.

 

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem.

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Speciālās atļaujas (licences) saņemšana.

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms darbības atļaujas iegūšanas procesa ir iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību.

Ko dara uzņēmējs  

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka  

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Skaidro dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas procesu un termiņus.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • Amatpersonu CV,
 • firmas juridiskie dokumenti.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara Latvijas Banka

 • 10 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi.
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatiet iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Juridiska persona iesniedz pieteikumu. Pieteikumu sagatavo atbilstoši Likumam un noteikumu Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikumam, kuram pievieno:

 • dokumentu, kas apliecina samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu;
 • pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju, ja pilnvarojums parakstīt reģistrācijas paziņojumu kapitālsabiedrības vārdā izriet no pilnvarojuma līguma;
 • kapitālsabiedrības statūtus, ja informācija nav pieejama publiskos reģistros;
 • izziņu no kompetentās iestādes, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;
 • kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;
 • paziņojumu par katru kapitālsabiedrības akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) (noteikumu 2. pielikums);
 • paziņojumu par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli un prokūristu (noteikumu 2. pielikums);
 • paziņojumu par personu, kura kapitālsabiedrībā ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi (noteikumu 2. pielikums);
 • telpu inventarizācijas plānu ar katras noteikumu 4. punktā minētās valūtu tirdzniecības vietas un tajā izvietotās kases operāciju kabīnes un automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas norādi;
 • fotoattēlus, kas ļauj gūt pārliecību, ka valūtu tirdzniecības vieta atbilst noteikumu IV sadaļas prasībām;
 • Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju (katram uzstādītājam kases aparātam vai kases sistēmai);
 • Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas tehniskās pases kopiju (katrai uzstādītājai automatizētajai valūtu tirdzniecības iekārtai);
 • kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentu, detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā;
 • kapitālsabiedrības akcionāra vai dalībnieka (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāja, padomes locekļu, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, prokūrista un personas, kura valūtu tirdzniecības sabiedrībā ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi, personas datu aizsardzības apliecinājumi (noteikumu 4. pielikums).

Izmaksas

2500 eiro par valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

500 eiro par valūtas tirdzniecības sabiedrību darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu, ja kapitālsabiedrība jau ir reģistrēta iestāžu reģistrā saskaņā ar Likuma 5. vai 5.1 pantu.

Maksājums jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Viens mēnesis no brīža, kad ir iesniegt pilnīgs pieteikums. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas īsākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic iesniegto dokumentu izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi iesniegtajos dokumentos.
 • Turpina izskatīt iesniegtos dokumentus saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz iesniegto dokumentu izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai!
 • Pēc iespējas īsākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus!
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju tīmekļvietnē.

Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību, saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām.

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar tās saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka uzrauga valūtu tirdzniecības sabiedrības darbības atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajos dokumentos un informācijā.
 • Saskaņo ar Latvijas Banku jaunās valūtas tirdzniecības sabiedrības tirdzniecības vietas.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Kas jāņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

Valūtu tirdzniecības sabiedrība, kas saņēmusi Latvijas Bankas darbības atļauju, Latvijas Bankai maksā 2000 eiro gadā un papildus līdz 0,2 procentiem (ieskaitot) no sava nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas kopējā apjoma eiro gadā, bet kopējā valūtu tirdzniecības sabiedrības maksa Latvijas Bankai nepārsniedz 20 000 eiro gadā.

Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība ir saskaņā ar Likuma 5. vai 5.1 pantu iestāžu reģistrā reģistrēta iestāde, tās kopējā Latvijas Bankai maksājamā maksa nepārsniedz 100 000 eiro gadā.

Latvijas Banka ik gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par valūtas tirdzniecības sabiedrības darbības atļaujas iegūšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu.

Piesakieties konsultācijai! Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni +371 67 022 300.

Noderīga informācija: