Publicēts: 18.04.2023.

Latvijas Banka finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši Eiropas Centrālo banku sistēmai saistošajiem Eiropas Centrālās bankas tiesību aktiem par grāmatvedību un finanšu pārskatiem un Latvijas Bankas likumam. Finanšu pārskatus un gada pārskatu apstiprina Latvijas Bankas padome.

Latvijas Bankas finanšu pārskati sniedz vispusīgu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli un darbības finanšu rezultātiem, kā arī finanšu ieguldījumu politiku.

Latvijas Bankas finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti.

+ Atlasīt gadu
Gads: