Publicēts: 14.03.2015. Aktualizēts: 06.04.2022.

Latvijas Bankas gada pārskats (ISSN 1407-1797)* - nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību - tiek izdots, sākot ar 1992. gadu, latviešu un angļu valodā. Tajā ietverti Latvijas Bankas finanšu pārskati, Latvijas Bankas valdes ziņojums, kā arī informācija par monetāro politiku saistībā ar valsts tautsaimniecības rādītājiem, par kredītiestāžu sektora attīstību un uzraudzību, par starptautisko sadarbību, kā arī par Latvijas Bankas struktūras attīstību. Izdevumā iekļauta informācija par Latvijas Bankas pamatuzdevumu izpildes normatīvajām aktualitātēm.

Atsevišķos pielikumos apkopoti monetārie un Latvijas Bankas bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina, kā arī valūtu kursu rādītāji.

Sākot ar 2009. gadu, Latvijas Banka publisko Latvijas Bankas finanšu pārskatus vienlaikus ar revidentu ziņojuma publiskošanu jau pirms gada pārskata apstiprināšanas. Latvijas Bankas finanšu pārskati ļauj gūt vispusīgu priekšstatu par ieguldījumu drošību, likviditāti un struktūru valūtu, sektoru, kredītreitingu, rezidences u.c. dalījumos, kā arī sniedz informāciju par finanšu riskiem un Latvijas Bankas darbības rezultātiem, pārvaldot ārvalstu valūtas un zelta rezerves.

Finanšu pārskati kopā ar Latvijas Bankas valdes ziņojumu, informāciju par Latvijas Bankas monetāro politiku saistībā ar tautsaimniecības rādītājiem, kā arī informāciju par Latvijas Bankas darbību veido Latvijas Bankas gada pārskatu, kas ir nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Arhīvs

 


* (1996. gadā - ISBN 9984-9092-8-X, 1995. gadā - ISBN 9984-9092-4-7, 1994. gadā - ISBN 9984-9092-1-2, 1993. gadā - ISBN 9984-9040-0-8).