Publicēts: 28.12.2022. Aktualizēts: 06.02.2024.

Koleģiālas lēmējinstitūcijas, kuras vada un pārrauga Latvijas Bankas darbu.

Sagatavo Latvijas Bankas budžeta un darba plāna projektus.

Vadītājs:
Māris Kālis

Vadītāja vietnieki:
Zita Zariņa

Locekļi:
Helmūts Ancāns
Jānis Caune
Kristīne Černaja-Mežmale

Koordinē darbības risku pārvaldīšanu Latvijas Bankā, kā arī ar finanšu nozares darbības nepārtrauktības nodrošināšanu saistītos jautājumus.

Vadītāja:
Ilze Posuma

Vadītājas vietniece:
Zita Zariņa

Locekļi:
Igors Fleitmanis
Edvards Kušners
Harijs Ozols

​​​​​​​Izskata iesniegumus par darbinieka rīcības atbilstību Latvijas Bankā noteiktajiem profesionālās ētikas un uzvedības principiem un sniedz atzinumu.

Vadītāja:
Kristīne Černaja-Mežmale

Vadītājas vietnieks:
Jānis Caune

Locekļi:
Diāna Krampe
Ainars Gūtmanis
Antra Rozena

​​​​​Īsteno Latvijas Bankas padomes noteiktās Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanas vadlīnijas.

Vadītājs:
Māris Kālis

Vadītāja vietnieki:
Raivo Vanags
Vadims Zaicevs

Locekļi:
Vilnis Barons
Daira Brunere
Jānis Caune
Arnis Mālbergs
Andris Vilks

Lemj par bojāto eiro un lata naudas zīmju aizstāšanu, reģistrē skaidrās naudas apstrādātājus un kontrolē to darbību, lemj par naudas zīmju reprodukciju.​​​​​​​

Vadītājs:
Vilnis Kepe

Vadītāja vietnieks:
Ģirts Jansons

Locekļi:
Rūta Asiķe
Līga Bērziņa
Andis Tīrums

​​​​​Nosaka Latvijas Bankas veicamo pētījumu un galveno analītisko darba uzdevumu virzienus ekonomikas un finanšu jomā un pārrauga to izpildi.

Vadītājs:
Mārtiņš Kazāks

Vadītāja vietnieks:
Andris Vilks

Locekļi:
Mārtiņš Bitāns
Kristīne Černaja-Mežmale
Egons Gailītis
Arnis Jankovskis
Edvards Kušners
Uldis Rutkaste
Kārlis Vilerts
Elmārs Zakulis
Andris Strazds

Koordinē un pārrauga Latvijas Bankas stratēģiskās attīstības vadību, kā arī inovāciju – jaunrades, mūsdienīgu tehnoloģiju un pieeju – izmantošanas veicināšanu Latvijas Bankas procesos.

Vadītāja:
Zita Zariņa

Vadītājas vietniece:
Ilze Posuma

Locekļi:
Helmūts Ancāns
Emīls Dārziņš
Marine Krasovska
Aiga Ose
Harijs Ozols
Artis Šmits

Īsteno finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju, apstiprina finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības metodoloģiju un uzraudzības plānus, pieņem finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos noteiktos lēmumus, tai skaitā lēmumus par sankciju piemērošanu un lēmumus par Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem.

Vadītāja:
Santa Purgaile

Vadītājas vietniece:
Kristīne Černaja-Mežmale

Locekļi:
Agnese Alaine
Kristaps Markovskis
Ludmila Vojevoda

Uzraudzības komitejas nolikums

Apstiprina:

  • finanšu tirgus dalībnieku noregulējuma plānus, 
  • noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu metodoloģiju un nodrošina tās īstenošanu,
  • finanšu tirgus dalībnieku pārbaužu plānus un nodrošina to īstenošanu. 

Pieņem citus komitejas nolikumā noteiktos lēmumus atbilstoši noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu regulējošajiem likumiem.​​​​​​​

Vadītāja:
Ilze Posuma

Vadītājas vietniece:
Jeļena Ļebedeva

Locekļi:
Iveta Krastiņa
Andris Ņikitins
Zita Zariņa

Noregulējuma komitejas nolikums

Ilgtspējības komiteja veicina Latvijas Bankas ilgtspējības stratēģijas īstenošanu un vada sistēmisku, ilgtspējību veicinošu pasākumu ieviešanu.

Vadītāja:
Kristīne Černaja - Mežmale

Vadītājas vietnieks:
Edvards Kušners

Locekļi:
Helmūts Ancāns
Ilze Posuma
Kristaps Soms
Andris Strazds
Ludmila Vojedova
Laura Treimane
Krista Kalnbērziņa