Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 30.05.2023.

MFI bilances statistika atspoguļo datus par kopējiem MFI aktīviem un pasīviem. Tā tiek publicēta finanšu instrumentu, rezidences un sektoru, kā arī valstu un valūtu grupu dalījumā.

Monetārā statistika atspoguļo naudas piedāvājumu raksturojošos rādītājus, un tie ir Latvijas devums eiro zonas M1, M2 un M3, tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas), kredīti eiro zonas valstu valdībām, finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi un ilgāka termiņa finanšu saistības. Latvijas Bankas monetārie rādītāji atspoguļo centrālās bankas naudas piedāvājumu – eiro zonas naudas bāzi veidojošos Latvijas Bankas bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS.

Galvenie MFI (banku sektora) rādītāji

  Dati    
  2023 IV 2023 III 2022 IV
       
Aktīvu kopsumma* (perioda beigās; milj. eiro) 26 202.9 25 955.1 24 668.0
Aktīvu kopsummas* pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda beigām; %) 6.2 5.3 3.1
       
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikums (perioda beigās, milj. eiro) 13 276.5 13 260.9 12 539.7
t.sk. kredīti eiro  13 188.2 13 182.4 12 429.9
kredīti ārvalstu valūtās 88.3 78.5 109.8
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 5.9 6.3 4.6
Rezidentiem izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
kredītiem nefinanšu sabiedrībām eiro 5.6 5.4 2.4
kredītiem mājsaimniecībām eiro 7.4 7.1 4.6
t.sk. mājokļa iegādei 5.5 5.2 2.4
       
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums (perioda beigās; milj. eiro) 17 935.2 18 025.5 16 680.6
t.sk. noguldījumi eiro  16 637.0 16 735.1 15 493.2
noguldījumi ārvalstu valūtās 1 298.2 1 290.4 1 187.4
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem eiro 2.5 2.1 0.00
nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.2 0.1 -0.02
mājsaimniecību termiņnoguldījumiem eiro 1.8 1.6 0.2
mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.1 0.04 0.00
       
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (perioda beigās; milj. eiro) 202.6 141.4 99.2
Kapitāls un rezerves (perioda beigās; milj. eiro) 3 258.2 3 195.6 3 002.9
       
Eiro izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) 2.8 2.6 -0.5
t.sk. uz nakti izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) x 2.8 -0.5
       
  2022 XII 2022 IX 2021 XII
Ilgāk par 90 dienām kavētie kredīti (% no kopējiem kredītiem) 1.1 1.3 1.5

* Prasības pret valdību iekļautas kā tīrā (neto) pozīcija.

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2021. gada 22. janvāra Regula (ES) Nr. 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2)
2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1074/2013 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija) (ECB/2013/39)
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu procentu likmju statistiku (ECB/2021/11)

Latvijas Republikas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 "Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 219 "Statistisko datu par kredītu norakstīšanas korekcijām un vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijām sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"