Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 06.06.2012.

Finanšu ieguldījumi, kurus neietver tiešajās investīcijās, portfeļieguldījumos, atvasinātajos finanšu instrumentos un rezerves aktīvos. Citus ieguldījumus klasificē finanšu instrumentu veidu (cits pašu kapitāls; nauda un noguldījumi; aizdevumi/aizņēmumi; apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas; tirdzniecības kredīti un avansi; Speciālās aizņēmuma tiesības; citi aktīvi un citi pasīvi) dalījumā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.