Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 06.06.2012.

Zelts, kas neietilpst rezerves aktīvos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.