Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 07.02.2024.
Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai
Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats 7. darbdiena pēc mēneša beigām M
Vērtspapīru bez ISIN kodu mēneša pārskats 7. darbdiena pēc mēneša beigām M
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī ir saņemti ienākošie ārējie maksājumi (atsevišķi par katru iekšzemes banku)
1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbdiena pēc mēneša beigām M
Jāiesniedz, ja no Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Datu pārvaldības daļas saņemts uzaicinājums iesniegt attiecīgo pārskatu
1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
4-MB Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
5-MB Darbam ārvalstīs noslēgto līgumu mēneša pārskats
15. datums pēc mēneša beigām M
1-FP Finansiālā stāvokļa ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
Jāiesniedz licencētai valūtas maiņas kapitālsabiedrībai, ja pārskata periodā tā ir nopirkusi un/vai pārdevusi ārvalstu valūtu
Valūtu tirdzniecības darījumu pārskats 5. darbdiena M
Jāsniedz maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats 25. jūlijs un 25. janvāris P
Statistisko datu par klientu maksājumiem ceturkšņa pārskats 20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
20. janvāris

C
Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats 25. jūlijs un 25. janvāris P
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats 20. datums pēc ceturkšņa beigām C
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats 5. darbdiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats 5. darbdiena pēc kalendārās nedēļas beigām N

N – nedēļas informācija
M – mēneša informācija
C – ceturkšņa informācija
P – pusgada informācija.  

Statistiskos datus par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavo atbilstoši Latvijas Bankas 2022. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 232 "Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".

Piecu darbdienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām valūtu tirdzniecības sabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par valūtu tirdzniecības darījumiem saskaņā ar Valūtu tirdzniecības darījumu pārskata veidlapu, statistisko datu sagatavošanā izmantojot kodus (sk. Valūtu tirdzniecības darījumu pārskatā izmantotie kodi).

Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Valūtu tirdzniecības darījumu pārskata veidlapa (.xlsx)

Valūtu tirdzniecības darījumu pārskata veidlapa (.pdf)

Valūtu tirdzniecības darījumu pārskatā izmantotie kodi (.docx)

Valūtu tirdzniecības sabiedrība statistiskos datus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

Valūtu tirdzniecības sabiedrība Valūtu tirdzniecības darījumu pārskatā aizpilda ailes "Ārvalstu valūtas kods", "Klienta valsts kods", "Klienta sektora kods", "Darījuma veida kods", "Apjoms (veselos skaitļos)", "Vidējais svērtais valūtas kurss" un "Apjoms (veselos euro)", un atsevišķi uzrāda nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu skaidrā naudā par euro klientu valstu dalījumā un klientu sektoru dalījumā, kā arī latu skaidrās naudas maiņu pret euro.

Lai uzrādītu latu skaidrās naudas maiņu pret euro, Valūtu tirdzniecības darījumu pārskatā valūtu tirdzniecības sabiedrība aizpilda ailes "Ārvalstu valūtas kods", "Darījuma veida kods" un "Apjoms (veselos skaitļos)", minētajās ailēs uzrādot attiecīgi valūtas kodu "LVL", darījuma veida kodu "N" (Nopirkts) un latu apjomu, kas apmainīts pret euro.

Statistiskos datus uzrāda identisko raksturlielumu līmenī agregētu valūtu tirdzniecības darījumu apjomu attiecīgajā ārvalstu valūtā, apjomu euro un vidējo svērto valūtas kursu. Apjomu uzrāda veselos skaitļos. Apjomu euro valūtu tirdzniecības darījumiem par euro aprēķina, apjomu dalot ar attiecīgās ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto valūtas kursu attiecībā pret euro. Vidējo svērto valūtas kursu aprēķina kā vidējo svērto rādītāju un uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

Par statistisko datu pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankai atbild statistisko datu sniedzējas valūtu tirdzniecības sabiedrības vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Ja Latvijas Bankas Statistikas pārvalde konstatē, ka statistisko datu sniedzējas valūtu tirdzniecības sabiedrības iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, to pa tālruni paziņo attiecīgo statistisko datu sagatavotājam. Pēc kļūdu novēršanas statistiskie dati atkārtoti jāiesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Latvijas Bankas.

Konsultācijas par Valūtu tirdzniecības pārskata sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Datu pārvaldības daļa (e-pasta adrese: stp.info@bank.lv)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kurai nav pienākuma iesniegt statistiskos datus Latvijas Bankai saskaņā ar finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību regulējošajiem tiesību aktiem un kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • tā ir iekļauta Centrālās statistikas pārvaldes uzturētā institucionālo vienību saraksta apakšsektorā "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus", "Finanšu palīgsabiedrības" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji";
  • tai ir piešķirts kods 6420, 6430, 6491, 6492, 6499, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630 vai 7010 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

1-FP veidlapa (.docx)

Finansiālā stāvokļa ceturkšņa pārskatā (1-FP) izmantotie kodi (.docx)

Konsultācijas pa tālruni:

67022568
67022581

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kas nav kredītiestāde, un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus, kura saņem nebanku ārējos maksājumus, kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

1-IB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni:

6702 2299
6702 2581

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

1-MB ceturkšņa veidlapa (.docx)

Papildinformācija 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros (.docx)

Konsultācijas pa tālruni:

67022715
67022581

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kura sniedz transporta un starpniecības pakalpojumus nerezidentiem vai saņem transporta un starpniecības pakalpojumus no nerezidentiem.

Statistisko datu par transporta un starpniecības pakalpojumiem (3-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

3-MB veidlapa (.docx)

Papildinformācija 3-MB "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanai :

Konsultācijas pa tālruni:

67022568
67022581 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kura sniedz pakalpojumus nerezidentiem vai saņem pakalpojumus no nerezidentiem.

Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

4-MB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni:

67022581
67022568

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kura nodarbojas ar starpniecību fizisko personu, kuras ir rezidenti, līgumu noslēgšanā darbam ārvalstīs.

Statistisko datu par darbam ārvalstīs noslēgtajiem līgumiem (5-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

5-MB veidlapa (.docx)    

Konsultācijas pa tālruni:

67022228

Statistiskos datus par klientu maksājumiem, ievērojot ceturkšņa un pusgada periodiskumu, sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas kredītiestādes, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā

Latvijas Banka katru gadu līdz 30. jūlijam izskata iespēju maksājumu statistikas datu sniedzējiem piešķirt tiesības datus sniegt samazinātā apjomā. Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā ir paredzētas Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 4. pantā.

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas datu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo statistisko datu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Veidlapas un pārskatu piemēri

Pilnās datu sniegšanas veidlapas (.zip)
Samazinātā apjoma datu sniegšanas veidlapas (.xlsx)
Ceturkšņa pārskata piemēri (.zip)
Pusgada pārskata piemēri (.zip)

Tiesību akti un papildinformācija

Konsultācijas

67022433 (metodoloģiskie jautājumi)
67022302 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un tai nav piešķirtas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā (sk. informāciju, kas sniegta sadaļā "Maksājumu statistikas pārskati par klientu maksājumiem").

Latvijas Banka, pamatojoties uz noteikumu Nr. 207 "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 8., 9., 10. un 11.  punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē to statistisko datu sniedzēju, kuram, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats (.xlsx)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats (.xlsx)
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats (.xlsx)

Konsultācijas

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (par pārskatu iesniegšanu)
67022412 (par pārskatu iesniegšanu)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Vērstpapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (.docx) 

Konsultācijas pa tālruni:

67022763
67022573

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats (.docx)

Konsultācijas pa tālruni:

67022763
67022573