Publicēts: 10.06.2021. Aktualizēts: 03.04.2023.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas finanšu instrumentsabiedrībām ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Bilances un ārpusbilances pārskats 15. datums pēc ceturkšņa beigām C
Vērtspapīroto kredītu kvalitātes pārskats 15. datums pēc ceturkšņa beigām C
 Pārskats par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem 15. datums pēc tā ceturkšņa beigām, par kuru pirmo reizi tiek iesniegts Bilances un ārpuspilances pārskats

10 darbdienu laikā pēc tam, kad notikušas pārmaiņas statistiskajos datos, kas iekļauti pēdējā Latvijas Bankai iesniegtajā Pārskatā par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem
 
1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kas veic vērtspapīrošanas darbības Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulas (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/40) (turpmāk – Regula (ES) Nr. 1075/2013) izpratnē.

Regula (ES) Nr. 1075/2013 3. panta otrā daļa paredz, ka katras finanšu instrumentsabiedrības pienākums ir par savu pastāvēšanu informēt attiecīgo centrālo banku vienas nedēļas laikā no dienas, kad tā sākusi darbību.

Tādējādi katrai Latvijā reģistrētai sabiedrībai, kas atbilst Regulā (ES) Nr. 1075/2013 ietvertajai finanšu instrumentsabiedrību definīcijai, ir pienākums par savu pastāvēšanu informēt Latvijas Banku (e-pasts: stp.info@bank.lv).

Statistisko datu par finanšu instrumentsabiedrību finansiālo stāvokli (FIS) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Bilances un ārpusbilances pārskata veidlapa (.docx)
Pārskata par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem veidlapa (.docx)
Vērtspapīroto kredītu kvalitātes pārskata veidlapa (.docx)
Pārskatos izmantotie kodi (.docx)

Konsultācijas

67022256 (metodoloģiskie jautājumi saistībā ar vērtspapīroto kredītu kvalitāti)
67022568 (citi metodoloģiskie jautājumi un pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

 

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kas nav kredītiestāde, un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus, kura saņem nebanku ārējos maksājumus, kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

1-IB veidlapa (.docx)

Konsultācijas

67022299
67022581