Publicēts: 15.06.2016.

Darījumi ar aktīviem, kurus lieto vai kuri nepieciešami preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, bet paši netiek radīti, un darījumi, kas saistīti ar nemateriālajiem aktīviem (patenti, autortiesības, preču zīmes, franšīzes u.c.).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.