Publicēts: 15.06.2023. Aktualizēts: 26.04.2024.

Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēma (VNS sistēma) nodrošina ar Eirosistēmas monetārās politikas un TARGET-Latvija sistēmas dienas kredīta operācijām saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, ar Centrālo banku korespondentattiecību modeli (CCBM) saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, kā arī veic citu vērtspapīru uzskaiti. VNS sistēma darbojas saskaņā ar "Dalības kārtību Latvijas Bankas VNS sistēmā".

Aktualizēts 22.04.2024.

BluOr Bank AS CBBRLV22
AS "Citadele banka" PARXLV22
Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Latvijas Banka LACBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X
AS Magnetiq Bank LAPBLV2X
AS "Industra Bank" MULTLV2X
AS "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22
AS "Rietumu Banka" RTMBLV2X
AS "SEB banka" UNLALV2X
"Swedbank" AS HABALV22