Publicēts: 24.09.2013. Aktualizēts: 13.02.2023.

Finanšu sabiedrības, kas veic fonda dalībnieku sociālā riska apdrošināšanu, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu. Latvijā šajā sektorā ietver privāto pensiju fondu privātos pensiju plānus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.