Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Latvijas Banka, ievērojot personu iesniegumu par licences kredītiestādes darbībai, apdrošināšanas veikšanai, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai izsniegšanu vai paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kādā no minētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem izskatīšanas gaitā konstatēto, norāda, ka:

  • personai ir patstāvīgi jāsagatavo (jāapkopo) visi dokumenti un informācija, kas pierāda personas finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi un brīvā kapitāla pietiekamību. Latvijas Banka papildus norāda, ka ar "visiem dokumentiem un informāciju" jāsaprot, ka, iesniedzot Latvijas Bankā informāciju, tai jābūt sagatavotai pilnīgi, lai nerastos situācijas, ka sākotnēji Latvijas Bankā tiek iesniegta tikai daļa dokumentu un iesnieguma (paziņojuma) izvērtēšanas procesā Latvijas Bankai tiek lūgts papildu laiks, lai iesniegtu papildu pierādījumus (dokumentus) normatīvo aktu prasību izpildes apliecinājumam;
  • iesnieguma par licences finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbībai izsniegšanu vai paziņojuma par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kādā no minētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem izskatīšanā Latvijas Bankas pienākums nav pierādīt konkrētas personas finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi un brīvā kapitāla pietiekamību, lai izdotu personai labvēlīgu administratīvo aktu. Latvijas Banka norāda, ka savu finanšu līdzekļu tiesiskas izcelsmes un brīvā kapitāla pietiekamības pierādījumi, attiecīgi iesniedzot visus to pamatojošos dokumentus, ir zināmi pašai personai, kā arī tikai pašai personai ir zināmi konkrētu darījumu veikšanas datumi un to atspoguļojums finanšu dokumentos, un, ja konkrētajā administratīvajā lietā tie varētu būt būtiski, tad pašai personai, lai sekmētu sev labvēlīga administratīvā akta izdošanu, tie ir jāsniedz Latvijas Bankai.

Vienlaikus finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka dibinātājam (akcionāram) ir jāapliecina kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo naudas līdzekļu izcelsme, lai Latvijas Bankai nepastāvētu šaubas par šo naudas līdzekļu izcelsmes legalitāti, saistot to ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

  • Latvijas Bankai jau sākotnēji ir jāpastāv pārliecībai, ka persona nevarētu izmantot savu ietekmi kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, ieguldījumu pārvaldes vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, lai ar tās starpniecību veiktu darījumus, kuru būtība un tiesiskie mērķi ir neskaidri vai apšaubāmi, kas tādējādi nav savienojami ar būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas tiesībām licencētā kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, ieguldījumu pārvaldes vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā.
  • Latvijas Banka, izvērtējot dibinātāju (akcionāru) nevainojamo reputāciju, ņem vērā arī personas godprātīgu attieksmi pret normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, kas ir labprātīga, izprotama un savlaicīga rīcība un nav vērsta uz tādas informācijas sniegšanu, lai maldinātu Latvijas Banku.

Minētie Latvijas Bankai saistošie principi izriet no Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes kopīgajām pamatnostādnēm Nr. JC/GL/2016/01 "Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē", kas paredz, ka akcionāra nevainojama reputācija izpaužas apstākļos, ka persona ir atklāta, atvērta un uz sadarbību orientēta komunikācijā ar Latvijas Banku.