Publicēts: 04.10.2023. Aktualizēts: 08.02.2024.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē privāto pensiju fondu un pensiju plānu finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.  Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz privāto pensiju fondu individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram*:

Publicēšanas datums

Publicēto datu periods

15.03.2023.

2022. gada 4. ceturksnis

15.06.2023.

2023. gada 1. ceturksnis

15.09.2023.

2023. gada 2. ceturksnis

15.12.2023.

2023. gada 3. ceturksnis

*2023. gada datu publicēšanas kalendārs

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par privāto pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, pensiju plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā.

Privāto pensiju fondu darbības rādītāji

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē darbības rādītājus par privāto pensiju fondu darbību, kuri ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

  • Šogad 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšēja gada attiecīgo periodu, privāto pensiju fondu pensiju plānu neto aktīvi pieauga par 15 %. Būtiskākais pieaugums bija aktīvajiem ieguldījumu plāniem (kāpums par 74 milj. eiro jeb 254 %). Sabalansēto un konservatīvo plānu neto aktīvi pieauga par 26 milj. eiro jeb 7 %. No kopējā uzkrātā kapitāla 50 % bija ieguldīti aktīvajos plānos un 50 % – sabalansētajos un konservatīvajos plānos.
  • 2023. gada 3. ceturksnī tikai viens plāns nespēja sasniegt pozitīvu ienesīgumu. Individuālo plānu griezumā ienesīgums bija no -0.1 % līdz +11 %. Labākus rezultātus (ar vidējā svērta ienesīguma vērtību +6 %) panāca aktīvie ieguldījumu plāni.
  • Uzlabojoties makroekonomiskai situācijai, finanšu tirgos ieguldījumu apjoms pieauga par 15 %. Instrumentu veidu dalījumā lielākais pieaugums bija ieguldījumiem fondos – kāpums par 68 milj. eiro jeb 16 %.

 

 

Infografiku arhīvs

 

Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk