Publicēts: 29.10.2010. Aktualizēts: 17.03.2021.

Lai dažādu valstu statistika būtu salīdzināma ES, ir spēkā divas klasifikācijas sistēmas – Eiropas Kontu sistēma 2010 (EKS 2010) un ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (tālāk tekstā – NACE), – saskaņā ar kurām iespējams klasificēt institucionālās vienības un tautsaimniecības sektorus.

NACE definē ražošanas ekonomisko darbību, nosakot, ka tai raksturīgs preču vai pakalpojumu ieguldījums, ražošanas vai pakalpojumu process, produkcijas vai pakalpojumu piedāvājums. Ja statistiskā vienība veic vairākas darbības, visas darbības tiek sakārtotas pēc to vietas radītajā kopējā pievienotajā vērtībā, un statistiskā vienība tiek klasificēta pēc tās darbības, kura rada lielāko pievienotās vērtības daļu.

NACE 2.red. klasifikācija ir izstrādāta un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām).

NACE ietver četrus līmeņus un vienu starplīmeni:

– pirmo līmeni, kas satur pēc alfabētiska koda identificējamus nosaukumus (sekcijas);

– starplīmeni, kas satur pēc divu burtu alfabētiskā koda identificējamus nosaukumus (apakšsekcijas);

– otro līmeni, kas satur pēc divu ciparu skaitliskā koda identificējamus nosaukumus (nodaļas);

– trešo līmeni, kas satur pēc triju ciparu skaitliskā koda identificējamus nosaukumus (grupas);

– ceturto līmeni, kas satur pēc četru ciparu skaitliskā koda identificējamus nosaukumus (klases).

Ekonomiskā darbība tiek noteikta ar NACE līmeni pa posmiem – no augstākā līmeņa (piemēram, finanšu un apdrošināšanas darbības gadījumā tā ir K sekcija) caur nodaļu un grupu līmeni līdz pat klasei (piemēram, 64.91 klase – finanšu noma).

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk