Reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu un militāro uzbrukumu Ukrainai, Eiropas Savienība un citas valstis pastiprina sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Latvijas Banka publicējusi atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm. Informācija tiek atjaunota un papildināta.

! Iepazīstieties arī ar ceļakarti par iepriekš noslēgto saistību izpildi.

Vispārīgi jautājumi par sankcijām

Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, tiek ieviestas arvien jaunas sankcijas. Aktuālajai informācijai par ASV un Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām līdzi var sekot līdzi Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Publicēts 2.03.2022., atjaunots 25.11.2022.

Informācijas meklēšanai var izmantot Eiropas Savienības (ES) izstrādāto rīku ES sankciju karti: https://www.sanctionsmap.eu/. Rīks piedāvā informāciju par ES noteiktajām sankcijām pret konkrēto valsti, juridiskām un fiziskām personām un ierobežojumus sektoru griezumā, kā arī tiesisko regulējumu, kurā konkrētie ierobežojumi ir ietverti.

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) mājāslapā ir pieejams sankciju meklētājs: https://sankcijas.fid.gov.lv/. Meklējot informāciju FID sankciju meklētājā, lūdzam ņemt vērā:

  • FID sankciju meklētājā personas ieraksts būs tieši tāds, kāds ir dokumentā, kurā noteiktas sankcijas. Parasti tā ir oriģinālvaloda (piemēram, arābu, krievu, baltkrievu) un transliterācija latīņu burtiem. Personu vārda un uzvārda atveidojums latviešu valodā nav iekļauts sankciju meklētājā;
  • sankciju meklētājs atspoguļo tikai sankciju subjektus, pret kuriem tieši un nepastarpināti noteiktas ES, ANO vai nacionālās sankcijas: starptautisko publisko tiesību subjektus, fiziskās vai juridiskās persona vai citus identificējamus subjektus. Meklētājā nav atspoguļoti visi sankciju subjektiem piederošie vai saistītie uzņēmumi un sankciju subjektu ģimenes locekļi;
  • sankciju meklētājā nav atspoguļotas t.s. "sektorālās sankcijas" jeb stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi.

Papildus lūdzam izmantot: https://www.fid.gov.lv/lv/aktualitates/sankcijas-biezak-uzdotie-jautajumi.

Informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Informācija par ASV OFAC sankcijām pieejama: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information. Papildus var izmantot ASV OFAC sankciju meklētāju: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.

Lursoft ir izveidojis un uztur vienotā sarakstā informāciju par Latvijas, ANO, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un OFAC sankciju sarakstos iekļautajiem subjektiem: https://sankcijas.lursoft.lv. Saraksts ik dienu vairākkārt tiek atjaunots no pirmavotiem, lai nodrošinātu piekļuvi aktuālajai informācijai, un ikvienam uzņēmējam ir pieejams bez maksas.

Publicēts 22.03.2022.

Eiropas Komija ir publicējusi un regulāri papildina atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankciju piemērošanu. Eiropas Komisijas atbildes ir pieejamas Eiropas Komisijas tīmekļvietnē sadaļā "Frequently Asked Questions".

Vispārīgus skaidrojumus par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu var atrast arī Ārlietu padomnieku "Sankciju" darba grupas sagatavotajā materiālā – "Ierobežojoši pasākumi (Sankcijas) - atjaunināta ES paraugprakse attiecībā uz ierobežojošo pasākumu efektīvu īstenošanu". Ņemiet vērā, ka šajā materiāli ir vispārīgi ieteikumi, kas nav pilnīgi un ir paredzēti, lai saskaņā ar piemērojamiem Eiropas Savienības un valstu tiesību aktiem efektīvi īstenotu Eiropas Savienības sankcijas. Informatīvais materiāls ir pieejams šeit.

Publicēts 24.03.2022.

Ņemot vērā, ka bankām ir jānodrošina sankciju ieviešana un tās ir ļoti apjomīgas, sankcijas var ietekmēt maksājumu izvērtēšanas un pagarināt maksājuma apstrādes un izpildes laiku. Situācijās, kad maksājumu saņēmējs ir tādas bankas klients, kas ir iekļauta sankciju sarakstā, maksājums netiks izpildīts.

Papildus tam Eiropas Savienības noteiktās sankcijas ir tieši saistošas ne tikai finanšu sektoram, bet arī jebkurai personai, tostarp uzņēmējiem. Tiem uzņēmējiem, kas sadarbojas ar Krieviju vai Baltkrieviju, nepieciešams sekot līdzi noteiktajām sankcijām un izvērtēt savus sadarbības partnerus (tai skaitā partneru struktūru, patieso labuma guvējus), lai lemtu par turpmāko sadarbības iespējamību, tādējādi nodrošinot, ka uzņēmums netiks iesaistīts darījumos ar sankcionētām personām.

Ja partnera īpašnieku struktūra ir sarežģīta vai necaurskatāma, nav iespējams pārliecināties, ka patiesā labuma guvējs ir īstais u.c., tad iesakām pārtraukt darījuma attiecības ar minēto partneri.

Uzņēmumiem ir jāņem vērā arī aizliegums noteiktu preču apritei Krievijā (piemēram, aizliegta divējāda lietojuma preču pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas saistītas ar aviācijas sektoru) un Baltkrievijā (piemēram, Eiropas Savienība pret Baltkrieviju ir noteikusi arī sektorālās sankcijas pret Baltkrievijas naftas, kālija un tabakas ražošanas sektoriem).

Divējāda lietojuma  (stratēģiskās nozīmes) preču apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums. Papildu informāciju par stratēģisko preču apriti var skaitīt šeit:

Papildus ir arī jāizvērtē aizliegums tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar precēm un tehnoloģijām, uz kuram attiecas aizliegumi, un šo preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

Atjaunots 29.03.2022.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi vispārējo saskaņojumu kredītiestādēm attiecībā uz privātpersonām un juridiskajām personām. Juridiskajām personām saskaņojums paredz vairāku pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanu tiktāl, cik tie ir stingri nepieciešami, lai juridiskā persona varētu turpināt pastāvēt, piemēram, nodokļi, obligātās valsts nodevas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Publicēts 11.03.2022., atjaunots 1.08.2022.

Sankciju pārkāpšanas sekas var atstāt būtisku ietekmi. Atbilstoši Krimināllikuma 84. pantam par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība.

Papildus saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu noteiktām personām ir pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Saskaņā ar minētā likuma 13.2 pantu šīm personām var tikt piemērotas administratīvās sankcijas par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju prasību jomā. Vienlaikus jāatceras, ka sankciju pārkāpšana vai mēģinājumi tās apiet uzņēmējiem var radīt risku nesaņemt Latvijas finanšu iestāžu pakalpojumus, kā arī atstāt būtiski negatīvu ietekmi uz uzņēmuma reputāciju, kas tālāk var radīt problēmas piesaistīt jaunus klientus un sadarbības partnerus vai negatīvi ietekmēt esošās darījumu attiecības.

Publicēts 15.03.2022.

Finanšu pakalpojumi un tiem noteiktie ierobežojumi

Maksājumi, norēķini

Banku maksājumi uz Krieviju un Baltkrieviju un no tām kopumā nav aizliegti, bet apjomīgo sankciju dēļ bankas veic pastiprinātas pārbaudes, kas aizņem laiku, un tāpēc maksājumi ir apgrūtināti. Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izturēties ar sapratni, jo bankas veic pasākumus, lai nodrošinātu sankciju reālu ieviešanu. Konstatējot jebkādu saistību ar sankcionētajām personām, banka var atteikt darījumu veikšanu. Tāpat var būt situācijas, ka banka nevēlas uzņemties risku, kas piemīt konkrētā klienta darījuma partnerim Krievijā un/vai Baltkrievijā un tādēļ konkrēts darījums vai turpmāka sadarbība var tikt atteikta.

Publicēts 2.03.2022.

Maksājumus, kas tiek saņemti no Krievijas, var ietekmēt noteiktās sankcijas pret Krievijas fiziskām vai juridiskajām personām, tostarp Krievijas bankām. Maksājumu saņemšanu var ietekmēt arī Krievijas ieviestie ierobežojumi par maksājumu veikšanu ārpus Krievijas teritorijas.

Publicēts 2.03.2022.

Jā, ir iespējams, tikai tas var prasīt ilgāku laiku. Šāda iespēja var tikt liegta, ja Krievija pieņems ierobežojumus valūtu darījumiem ārpus Krievijas teritorijas.

Publicēts 2.03.2022.

Par šādiem darījumiem jāinteresējas pie savas bankas.

Publicēts 2.03.2022.

Maksājumus, kas tiek saņemti no Krievijas, var ietekmēt noteiktās sankcijas pret Krievijas fiziskām vai juridiskajām personām, tostarp Krievijas bankām. Maksājumu saņemšanu var ietekmēt arī Krievijas ieviestie ierobežojumi par maksājumu veikšanu ārpus Krievijas teritorijas. Tas attiecināms uz maksājumiem jebkurās valūtās, ne tikai Krievijas rubļos.

Publicēts 2.03.2022.

Darījumi ar maksājumu kartēm (VISA, Master karte)

Kopumā iesakām nepaļauties uz Krievijas banku izdotajām kartēm un, dodoties uz Baltkrieviju vai Krieviju (piemēram, dodoties darba braucienos, kravas automašīnu šoferiem, jūrniekiem) nodrošināties ar skaidru naudu, kas nepieciešama ikdienas tēriņiem.

Publicēts 2.03.2022.

Kopumā iesakām nepaļauties uz Krievijas banku izdotajām kartēm un, dodoties uz Baltkrieviju vai Krieviju (piemēram, dodoties darba braucienos, kravas automašīnu šoferiem, jūrniekiem) nodrošināties ar skaidru naudu, kas nepieciešama ikdienas tēriņiem.

Publicēts 2.03.2022.

Investīcijas pakalpojumi un darījumi ar finanšu instrumentiem

Šobrīd nav noteikti ierobežojumi darījumiem Latvijas vērtspapīru tirgū, vienlaikus Latvijas Banka un vērtspapīru tirgus organizētājs pastāvīgi seko līdzi notikumiem vērtspapīru tirgū, tai skaitā kiberdrošībai.

Ierobežojumus, kas saistīti ar sankcijām, Maskavas biržu un Krievijas izcelsmes vērtspapīriem, var noteikt dažādu valstu uzraugi vai tirgus organizētāji (attiecīgās valsts biržas), kuri veic regulāru biržas dalībnieku un biržā notiekošo notikumu uzraudzību.

Aicinām sekot līdzi publiskiem avotiem attiecībā uz sankciju piemērošanu un jūsu izvēlētās valsts biržas un uzraudzības iestādes oficiālajai informācijai par papildu ierobežojumiem vērtspapīru darījumiem.

Papildus jāņem vērā Eiropas Savienības pret Krievijas Federāciju ieviestie sektorālie ierobežojumi, kas aizliedz finansēšanas vai ieguldījumu pakalpojumu darījumus vai to sniegšanu vai tirdzniecību ar jaunām obligācijām vai kapitāla vērtspapīriem, vai tamlīdzīgiem finanšu instrumentiem. Regula: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20190709.

Atjaunots 25.11.2022.

Jā, saskaņā ar Padomes lēmumu (KĀDP) PADOMES 2022/327 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, minētais  ierobežojums attiecībā uz depozītiem piemērojams arī visiem jautājumā norādītajiem produktiem.

Papildus tam no 2022. gada 9. marta šāda veida ierobežojums piemērojams arī jautājumā norādītajiem produktiem attiecībā uz Baltkrieviju. Proti, saskaņā ar Padoms Lēmumu (KĀDP) 2022/399 (2022. gada 9. marts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, ir aizliegts pieņemt jebkādus noguldījumus no Baltkrievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Baltkrievijā, vai no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Baltkrievijā, ja fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras noguldījumu kopējā vērtība uz vienu kredītiestādi pārsniedz 100 000 eiro.

Publicēts 15.03.2022.

Preču imports un eksports (Krievija, Baltkrievija)

Pašlaik nav vispārēja aizlieguma importēt vai eksportēt preces, taču ir noteiktas nozares un preču kategorijas, kurām ir aizliegts jebkāds preču eksports un/vai imports uz Krieviju vai Baltkrieviju. Detalizētāku informāciju par konkrētu preču un tehnoloģiju kategorijām varat iegūt attiecīgajās ES Regulās, kurās noteikti preču un tehnoloģiju eksporta un/vai importa aizliegumi.

Tāpat personām ir aizliegts iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus no tām fiziskām un juridiskajām personām, pret kurām noteiktas sankcijas, kas paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu sankcionētajām personām nodot līdzekļus un saimnieciskos resursu. Personām ir aizliegts iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus arī no personām, kuras ir sankciju sarakstos iekļauto personu īpašumā vai kontrolē. Papildus jāņem vērā arī šī brīža loģistikas apstākļi. Ir slēgtas vairāku valstu gaisa telpas un preču piegāde var būt apgrūtināta. Tāpat jāņem vērā, ka tiek piemērotas arvien jaunas sankcijas, kas var mainīt nosacījumus nākotnē.

Publicēts 15.03.2022.

Eiropas Komisija 16.03.2022. ir publicējusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar divejāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta ierobežojumiem, kas noteikti ar Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 2., 2.a un 2.b pantiem. Publicētais materiāls var palīdzēt uzņēmumiem izprast un piemērot jaunos eksporta ierobežojumus, kas papildina un paplašina iepriekšējo regulējumu attiecībā uz divejāda lietojuma preču eksporta ierobežojamiem uz Krieviju. Eiropas Komisijas publicētās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit.

Publicēts 24.03.2022.

Sadarbība ar sankcionētām personām

Atbilde uz šo jautājumu būs atkarīga no tā, kādas tieši sankcijas ir noteiktas pret personu, kas ir otra līguma puse, un kas ir līguma priekšmets.

Ja otra līguma puse ir sankcionēta persona un pret šo sankcionēto personu ir noteiktas sankcijas, kas paredz sankcionētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā un kontrolē esošo līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu sankcionētajām personām tieši vai netieši nodot līdzekļus un saimnieciskos resursu, tad šādu līgumu nevarēs izpildīt.

Iespēja izpildīt līgumu vai daļēji izpildīt līgumu var būt pieļaujama, ja attiecīgais sankciju režīms paredz kādus izņēmumus. Piemēram, atsevišķos gadījumos sankcionēta persona var veikt un saņemt maksājumus, kas izriet no saistībām, ko tā uzņēmusies pirms iekļaušanas sankciju sarakstos. Atsevišķos gadījumos var būt pieļaujama arī preču piegāde/pārdošana un pakalpojumu sniegšana, piemēram, ja tāda darījuma izpilde nepieciešama sankcionētās personas pamatvajadzību nodrošināšanai. Minētais attiecas arī uz situāciju, ja otras līguma puses līdzekļi un saimnieciskie resursi ir sankcionētas personas īpašumā, turējumā, valdījumā vai kontrolē, proti, otra līguma puse nav iekļauta sankciju sarakstos. Tas nozīmē, ka Jums ir jānoskaidro, kas ir Jūsu sadarbības partnera īpašnieki, patiesā labuma guvēji un saistītās personas, un vai šīs personas ir iekļautas sankciju sarakstos.

Papildus jāņem vērā, ka pat ja Jūsu darījuma partneris nav sankcionēts, var nebūt iespējams veikt maksājumus, kas saistīti ar noslēgto līgumu.

Vairākām Krievijas un Baltkrievijas bankām ir piemērotas sankcijas un/vai tās ir izslēgtas no SWIFT sistēmas, kas nozīmē, ka norēķinus ar atsevišķām bankām nebūs iespējas veikt.

Būtiski arī atcerēties, ka maksājumi uz un no Krievijas un Baltkrievijas aizņems vairāk laika, nekā iepriekš ierasts, jo bankas veic papildu izpēti.

Publicēts 15.03.2022.

Sagatavots informatīvs materiāls, lai sniegtu vadlīnijas par darbībām, kuras nepieciešams veikt, lai persona varētu lemt par iepriekš noslēgtu saistību izpildi noteiktā apmērā, kad pret pašu personu vai sadarbības partneri ir noteiktas tādas Eiropas Savienības sankcijas, kas paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus.

Ar iepriekš noslēgtām saistībām jāsaprot saistības, kas uzņemtas vai kas radušās pirms dienas, kad viens no sadarbības partneriem iekļauts sankciju sarakstā.

Mūsu sagatavotais informatīvais materiāls pieejams šeit.

Publicēts 24.03.2022.

Atsevišķos gadījumos var būt pieļaujama pakalpojumu sniegšana sankcionētai personai, ja šāda pakalpojuma saņemšana nepieciešama sankcionētās personas pamatvajadzību nodrošināšanai.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija Latvijas finanšu iestādēm izdevusi vispārējo saskaņojumu, kas atļauj finanšu iestādēm veikt maksājumus, kas saistīti ar šo personu pamatvajadzību vai pamata saimnieciskās darbības izdevumu nodrošināšanu.

Publicēts 15.03.2022., papildināts 1.08.2022.

Ja esat veicis darījumu, ko saskaņā ar spēkā esošajiem sankciju režīmiem ir aizliegts veikt, tad Jums nekavējoties jāveic visas iespējamās darbības, lai pārtrauktu darījumu, piemēram, neizpildīt norēķinus, nepiegādāt preces vai citas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi netiek nodoti sankcionētai personai.

Jau iepriekš Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vērsusi uzmanību uz to, ka biznesa attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju ir saistītas ar paaugstinātu risku un jau iepriekš gan Finanšu un kapitāla tirgus komisija, gan bankas aicinājušas pazīt savus klientus, noskaidrot tā patiesos labuma guvējus un saistītās personas. Šī iepriekš veiktā izpēte situācijā, kad pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktas masīvas sankcijas, palīdz ātrāk izvērtēt sadarbības partnerus un veikt nepieciešamās darbības, lai nepieļautu sankciju pārkāpšanu vai apiešanu.

Publicēts 15.03.2022.

 

Nē, darbiniekiem šāda atļauja nav jāsaņem. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vispārējais saskaņojums pieļauj darba algu no sankcijām pakļauta uzņēmuma ieskaitīšanu darbinieku kontos. Jāņem vērā, ka vienam darbiniekam mēnesī izmaksājamie no darba tiesiskajām attiecībām ar sankcionēto uzņēmumu izrietošie maksājumi nedrīkst pārsniegt 5000 eiro (piecu tūkstošu eiro) bruto apmēru.

Publicēts: 21.03.2022., papildināts 1.08.2022.

Gadījumā, ja sankcionētai personai ir nepieciešams veikt apmaksu, kas paredz sankcionēto personu iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu, sankcionētai personai ir jāvēršas ar iesniegumu bankā, sniedzot bankai informāciju par darījuma būtību, pamatojumu un darījumu pamatojošus dokumentus, kā arī citu bankas pieprasītu informāciju. Banka veiks klienta iesnieguma un iesniegto dokumentu izvērtējumu, t.sk. vērtēs atbilstību attiecīgo Eiropas Savienības regulu nosacījumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Noteikumu Nr. 126 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" 19. punkta prasībām un atbilstoši Noteikumu Nr. 126 20. punkta prasībām vērsīsies Latvijas Bankā atļaujas saņemšanai, sniedzot izvērtējumu, ka sniedzamais pakalpojums atbilst Noteikumu Nr. 126 19. punktā noteiktajiem izņēmumiem.

Gadījumā, ja banka konstatēs aizdomīgu darījumu, tā nekavējoties ziņos Finanšu izlūkošanas dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Banka izvērtēs iesniegumā minēto apstākļu atbilstību attiecīgo Eiropas Savienības regulu nosacījumiem un pieņems lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

 

Publicēts: 21.03.2022., atjaunots 25.11.2022.

Klientam jāvēršas pie tūrisma kompānijas ar lūgumu atmaksāt par nesniegto pakalpojumu samaksātos līdzekļus. Pakalpojuma sniedzējam – tūrisma kompānijai – jāsazinās ar banku, kurā tai ir konts, ar lūgumu atmaksāt klienta samaksātos līdzekļos. Ja banka saņem šādu pakalpojuma sniedzēja lūgumu, tā izvērtē uzņēmuma iesniegto informāciju un dokumentus un nepieciešamības gadījumā vēršas pie Latvijas Bankas (iepriekš – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas) ar lūgumu saņemt atļauju šāda maksājuma veikšanai.

Ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs atteicies atmaksāt līdzekļus vai radušās kādas citas domstarpības, klientam jāvēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kas savas kompetences ietvaros risinās patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus.

Publicēts 27.04.2022., atjaunots 25.11.2022.

Ņemot vērā to, ka pret tūrisma operatora SIA "TT Baltics" (TT Baltics SIA) patieso labuma guvēju ir vērstas starptautiskās sankcijas, uzņēmums ir informējis, ka atcelti ceļojumi līdz 2022. gada oktobra beigām. Naudas atmaksa klientiem par nenotikušiem ceļojumiem šobrīd turpinās.

Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) rīcībā esošās informācijas naudas atmaksai vēl aizvien nav pieteikušies visi atcelto ceļojumu pircēji, tādēļ PTAC aicina ceļotājus, kuri paši vai tūrisma aģentūra viņu vārdā nav vērsusies SIA "TT Baltics", līdz 30.09.2022. iesniegt iesniegumu par naudas atmaksu.

Gadījumā, ja vēl nav saņemta par atcelto ceļojumu samaksātā nauda un rodas šaubas, vai SIA "TT Baltics" ir saņēmis ceļotāja iesniegumu, PTAC aicina sazināties ar SIA "TT Baltics" un pārliecināties par to, ka SIA "TT Baltics" rīcībā ir visa nepieciešamā informācija un dokumenti naudas atmaksai.

Papildu informācija par uzņēmuma un institūciju lomu un naudas atmaksu klientiem atrodama skaidrojošā materiālā.

Papildu informācija SIA "TT Baltics" klientiem atrodama PTAC tīmekļvietnē.

Publicēts 25.08.2022.

Trešās valsts pilsoņiem (Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem)

Sankcijas tiek noteiktas pret konkrētām fiziskām un juridiskām personām, tostarp Krievijas bankām, taču ne pret visiem Krievijas Federācijas pilsoņiem kopumā. Savukārt Krievijas Federācijas pilsoņu darījumi var tikt traucēti, ja viņi ir sankcionētas bankas klienti vai veic darījumus ar banku, kas ir noteikto sankciju sarakstā, vai arī veic neatļautus darījumus, ko aizliedz noteiktās sankcijas.

Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, tiek noteiktas arvien jaunas sankcijas. Aktuālajai informācijai par ASV un ES noteiktajām sankcijām līdzi var sekot Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Publicēts 2.03.2022., atjaunots 25.11.2022.

Skaidrā naudā eiro valūtā, vai ar maksājumu karti, ko izdevusi banka, kas nav Krievijas Federācijas banka. Ar Krievijas Federācijas bankas izdotu maksājumu karti ārpus Krievijas Federācijas norēķināties nav iespējams.

Publicēts 11.03.2022.

Naudu var pārskaitīt, izmantojot uzņēmumus, kas sniedz naudas pārvedumu pakalpojumus, toskait arī vairākās bankās, kurām nav piemērotas sankcijas. Jāņem vērā, ka Krievija noteikusi ierobežojumus maksājumiem ārpus Krievijas teritorijas.

Publicēts 11.03.2022.

Krievija noteikusi ierobežojumus maksājumiem ārpus Krievijas teritorijas. Pašlaik Krievijas iedzīvotājs var pārskaitīt personai Latvijā ne vairāk kā 5000 ASV dolāru vai ekvivalentu citā valūtā mēnesī.

Publicēts 11.03.2022.

Iesaldēšana tiks veikta tikai tajos gadījumos, ja fiziska persona ir iekļauta sankciju sarakstā. Ja fiziska persona ir iekļauta sankciju sarakstos, tad tiks iesaldēti fiziskas personas un tās kontrolē esošo juridisko personu konti.

Publicēts 2.03.2022.

Personas iekļaušana sankciju sarakstā nav atkarīga no personas pilsonības.

Publicēts 2.03.2022.

Tas vistiešāk ir saistīts ar to, vai banka, kas tiek izmantota pensiju maksājumu veikšanai, ir vai nav iekļauta sankciju sarakstā. Pensijas ir pamatvajadzību sarakstā, uz ko attiecas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vispārējais saskaņojums. Ja nauda nonāks līdz Latvijas bankām, pensijas tiks izmaksātas. Gadījumos, kad naudas pārskaitījumi notiek starp vairākām valstīm, jārēķinās ar garu izvērtēšanas ķēdi citās valstīs un to, ka šī naudas plūsma var tikt apturēta.

Latvijas Banka strādās arī ar ārvalstu kolēģiem, lai no sankcijām neciestu tie, kam no tām nav jācieš.

Atjaunots 25.11.2022.

Šis nav Latvijas Bankas kompetences jautājums, un pašlaik grūti komentēt šo jautājumu, jo ir daudz nezināmu faktoru: 1) vai Krievijas atbildīgās institūcijas izdarīs visu, lai izmantotu tādas finanšu iestādes, kas nav sankciju sarakstā, 2) kāda būs korespondējošo banku rīcība un vai to būs iespējas ietekmēt, 3) kādu atbalstu būs iespējas sniegt Latvijas valsts institūcijām situācijās, ja jautājumu risināšana ieilgs un prasīs vairāk laika.

Publicēts 2.03.2022., atjaunots 25.11.2022.