Publicēts: 30.01.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

 

Pārskata nosaukums Pārskata modulis  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskatu iesniedz
Pārskati, kas raksturo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību    
Sabiedrības bilances pārskats (1. pielikums) IPSBP 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins (2. pielikums) IPSPZA 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Pārskats par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi (3. pielikums) IPSPELKPI 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Pārskati, kas raksturo ieguldījumu fondu darbību
Fonda vērtspapīru pārskats (4. pielikums) IFVP 20. diena M Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Fonda aktīvu un saistību pārskats (5. pielikums) IFASP 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Fonda ienākumu un izdevumu pārskats (6. pielikums) IFII 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Fonda neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskats (7. pielikums) IFNAVI 20. diena M Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Ieguldījumu fonda kopējā riska pārskats (8. pielikums) IFKRP 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
AIF ieguldītāju pārskats (9. pielikums) AIFIP 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras saņēmušas licenci AIF pārvaldnieka darbībai
Informācijas sniegšana par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā
Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem (1. pielikums) IPTDKPP 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu (2. pielikums) PFISA 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (3. pielikums) KSKSTD 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Dati par iestādes turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās (4. pielikums) ITEFIP 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs (5. pielikums) PDIPSJ-DDCD 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskats SD-INSTR-PORT 20. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana
Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats (1. pielikums)
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats (2. pielikums)
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats (3. pielikums)
VFPCP 15. diena C Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības - Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats (4. pielikums)
Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (5. pielikums)
VFPMP 15. diena M Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības - Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs
M – mēneša informācija
C – ceturkšņa informācija

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības sagatavo un iesniedz:

 • Sabiedrības bilances pārskatu (1. pielikums);
 • Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums);
 • Pārskatu par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi (3. pielikums);

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv;

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība par katru Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fonda, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru apakšfondu sagatavo:

 • Fonda vērtspapīru pārskatu (4. pielikums);
 • Fonda aktīvu un saistību pārskatu (5. pielikums);
 • Fonda ienākumu un izdevumu pārskatu (6. pielikums);
 • Fonda neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskatu (7. pielikums);
 • Ieguldījumu fonda kopējā riska pārskatu (8. pielikums);
 • AIF ieguldītāju pārskatu (9. pielikums)*Sniedz Sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai.
  ;

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo un iesniedz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, uz kurām attiecināmi Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumi un kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas sniedz klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, kas uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā un piektajā daļā, sagatavo informāciju individuālā līmenī un iesniedz saskaņā ar:

1. pielikumu – Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem;

2. pielikumu – Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu;

3. pielikumu – Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā;

4. pielikumu – Dati par tirgus dalībnieka turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sagatavo informāciju individuālā līmenī un iesniedz saskaņā ar:

5. pielikumu – Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs.

Normatīvie noteikumi

Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā

Finanšu instrumentu tirgus likums

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022709 un 67022495 (metodoloģiskie jautājumi)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  - Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji sagatavo un iesniedz:

 • Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskatu (1. pielikums);
 • Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskatu (2. pielikums);
 • Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskatu (3. pielikums);
 • Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu (4. pielikums);
 • Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (5. pielikums)

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv;

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)


Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk