Publicēts: 09.01.2024.

Latvijas Banka ir apkopojusi informāciju par aktuālo situāciju un labo praksi Latvijas kredītiestāžu sektorā, kā arī sniedz ieteikumus un informē par uzrauga gaidām dažādības politikas īstenošanas jomā.

Attiecas uz visām kredītiestādēm.

Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam katrai kredītiestādei ir pienākums izstrādāt, dokumentēt un realizēt politiku dažādības (diversity) īstenošanai padomes un valdes sastāvā, lai nodrošinātu, ka, ieceļot amatā kredītiestādes padomes un valdes locekļus, tiek veicināta viedokļu, pieredzes un kompetenču daudzveidība kredītiestādes padomes un valdes ikdienas darbībā. Tāpat kredītiestādei pēc iespējas jānodrošina, ka tās vadības struktūrās tiek ievērota dzimumu pienācīga pārstāvība, kā arī tiek ievērots vienlīdzīgu iespēju princips tās vadības struktūru locekļu atlasē.

Dažādības politika ir svarīgs faktors, kas veicina kredītiestādes padomes un valdes darba efektivitāti un kvalitāti. Tā nodrošina, ka lēmumu pieņemšanas procesā tiek ņemti vērā dažādi skatpunkti, atšķirīga pieredze, vērtības un zināšanas. Lai sniegtu atbalstu tirgus dalībniekiem atbilstības pastāvošajām prasībām nodrošināšanā, Latvijas Banka ir apkopojusi informāciju par aktuālo situāciju un labo praksi Latvijas kredītiestāžu sektorā, kā arī sniedz ieteikumus un informē par uzrauga gaidām dažādības politikas īstenošanas jomā.

Uzrauga gaidas par dažādības praksi kredītiestādes valdē un padomēPDF

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk