Publicēts: 03.01.2024.

Latvijas Banka var anulēt maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei izsniegto licenci maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanai (reģistrētās iestādes gadījumā – anulēt ierakstu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu reģistrā), ja maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde pieņēmusi lēmumu izbeigt savu darbību un iesniegusi Latvijas Bankā rakstveida iesniegumu licences vai reģistrācijas ieraksta anulēšanai.

Priekšnosacījumi licences vai reģistrācijas anulēšanai

 • iestādes valde ir pieņēmusi lēmumu par maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu
 • iestādei nepastāv saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un elektroniskās naudas turētājiem

Licences vai reģistrācijas anulēšanas process

Maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde:

 • sagatavo iesniegumu un iesniedz to Latvijas Bankai. Iesniegumam pievieno:
  • iestādes valdes lēmumu par licences vai reģistrācijas anulēšanu;
  • apliecinājumu, ka iestāde nepastāv saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un elektroniskās naudas turētājiem;
  • kredītiestādes izsniegtu izziņu par klientu līdzekļu konta(u) slēgšanu vai izziņu par klientu līdzekļu konta statusa maiņu uz kontu, kas paredzēts līdzekļiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
 • veic gala norēķinu par maksājumiem Latvijas Bankai saskaņā ar  Noteikumiem par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību.

Latvijas Banka:

 • izskata iestādes iesniegumu par licences vai reģistrācijas anulēšanu un iesniegumam pievienotos dokumentus;
 • sagatavo un pieņem lēmumu par licences vai reģistrācijas anulēšanu;
 • informē tirgus dalībnieku, papildus norādot informāciju par atlikušajiem maksājumiem Latvijas Bankai;
 • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē un veic izmaiņas Latvijas Bankas un Eiropas Banku iestādes publiski pieejamajos reģistros.

Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes uzraudzība

Uzraudzības process maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm.

Uzzināt vairāk