Publicēts: 16.12.2022.

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās, 2022. gada decembra, makroekonomiskās prognozes. Tās izstrādātas joprojām augstas nenoteiktības apstākļos, ko rada Krievijas sāktā kara neprognozējamā virzība un ar to saistītā globālo cenu attīstība, it īpaši energoresursu cenu jomā.

Īsumā svarīgākais

 • Latvijas Bankas prognožu bāzes scenārijs tāpat kā septembra prognozēs ir īslaicīga un sekla recesija Latvijas tautsaimniecībā.
 • Faktisko datu (t. sk. statistisko datu) korekciju ietekmē 2022. gada Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognoze samazināta līdz 2.1% (septembrī – 3.0%). Taču kopējais redzējums par ekonomiskajiem procesiem ir mainījies maz, un gaidāms, ka 2023. gadā attīstība būs līdzīga iepriekš prognozētajai – –0.3% (septembrī – –0.2%).
 • Tomēr vienlaikus ar nelielo IKP kritumu paredzams būtiskāks mājsaimniecību patēriņa sarukums – par 5.6%. Pirktspējas samazināšanās negatīvi ietekmēs iedzīvotāju labklājības līmeni.
 • Tautsaimniecības izaugsmes atjaunošanās gaidāma 2024. gadā līdz iepriekš prognozētajiem 4.4%, un 2025. gadā paredzams 3.5% pieaugums.
 • Inflācija saglabājas augsta, un Latvijas Bankas prognozēs pieņēmumi par globālo pārtikas cenu pieaugumu un iekšzemes algu kāpumu ir palielināti.
 • Tas noteica inflācijas prognozes palielināšanu visā prognožu periodā – prognoze 2022. gadam ir 17.3% (septembrī – 16.9%), 2023. gadam – 10.9% (septembrī – 9.2%), 2024. gadam – 4.4% (septembrī – 3.4%). Inflācija 2025. gadā tiek prognozēta 3.0% līmenī.

Vadošās pasaules centrālās bankas, to vidū Eiropas Centrālā banka (ECB), reaģējot uz augsto inflāciju, paaugstina monetārās politikas procentu likmes. Sākot ar 2023. gada martu, ECB uzsāks aktīvu iegādes programmas portfeļa pakāpenisku samazināšanu:

 • ECB Padome ir paaugstinājusi galvenās eiro zonas procentu likmes ceturto reizi pēc kārtas, attiecīgi noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmei sasniedzot 2.00%, galveno refinansēšanas operāciju procentu likmei – 2.50% un aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmei – 2.75%;
 • ECB Padome uzskata, ka vēl būs nepieciešama procentu likmju būtiska paaugstināšana, lai sasniegtu procentu likmju līmeni, kas ir pietiekami ierobežojošs, lai nodrošinātu savlaicīgu inflācijas atgriešanos 2% vidējā termiņa inflācijas mērķa līmenī;
 • procentu likmēm atrodoties augstākā līmenī, inflācija laika gaitā samazināsies un tiks slāpēts inflācijas gaidu iesakņošanās risks;
 • ECB Padomes turpmāko monetārās politikas lēmumu pamatā būs inflācijas perspektīvas attīstība. Lēmumi tiks pieņemti katrā sanāksmē;
 • sākot ar 2023. gada martu, aktīvu iegādes programmas portfelis pakāpeniski tiks samazināts, Eirosistēmai vairs pilnībā atkārtoti neieguldot vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. Līdz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām samazinājums veidos vidēji 15 mljrd. eiro mēnesī, un vēlāk tiks noteiks tā turpmākais temps.

Inflācija Latvijā, normalizējoties enerģijas cenām, mazināsies. Taču globālo pārtikas cenu pieaugums un algu kāpums varētu būt lielāks un uzturēt augstāku inflāciju, nekā iepriekš lēsts:

 • valdības atbalsts stabilizē mājsaimniecību pirktspēju un (it īpaši enerģijas cenu pieaugumu iegrožojošie pasākumi) piebremzē inflāciju. Tomēr novembrī tā Latvijā bija 21.7% – augstākā starp eiro zonas valstīm;
 • augsto inflāciju nosaka gan enerģijas, gan pārtikas cenu nozīmīgs kāpums. Energoresursu piegādes sekmīga pārkārtošanās mazinās arī enerģijas cenu spiedienu tautsaimniecībā, lai gan enerģijas cenas, visticamāk, būs augstākas nekā pirms krīzes;
 • nākamajos gados augstāku inflāciju, nekā iepriekš prognozēts, uzturēs gan straujāks globālo pārtikas cenu pieaugums, gan augstāks algu kāpums iekšzemē;
 • izmaksu, īpaši algu un enerģijas cenu, pārnese uz preču un pakalpojumu cenām, kā arī algu pieauguma ietekme uz pieprasījumu rada spiedienu uz pamatinflāciju, kuras prognoze palielināta, un prognožu perioda beigās 2025. gadā tā joprojām paredzama samērā augsta – vidēji gadā 5.0%.

 

Latvijā vāja tautsaimniecības attīstība 3. ceturksnī bija gaidāma, un redzējums par ekonomiskajiem procesiem salīdzinājumā ar septembri ir mainījies maz:

 • būtiskākam IKP kritumam īstenojoties jau 2022. gada 3. ceturksnī, tautsaimniecības sarukums gada nogalē varētu būt mazāks. Vienlaikus Centrālās statistikas pārvaldes veiktās iepriekšējo ceturkšņu datu korekcijas mazina 2022. gada IKP pieaugumu;
 • papildu valdības atbalsta pasākumi energoresursu cenu krīzē un minimālās algas būtiska palielināšana nākamajos gados atbalstīs patēriņu;
 • taču augstā inflācija – gan faktiskā, gan prognozētā – uzturēs patērētāju piesardzību.

Latvijas tautsaimniecībā šā gada beigas un nākamā gada sākums būs recesijas zīmē, taču recesija prognozējama īslaicīga un sekla:

 • tautsaimniecības lejupslīdi noteiks mājsaimniecību pirktspējas kritums, jo darba algu pieaugums būtiski atpaliek no inflācijas. To pilnībā nekompensēs valdības atbalsts un uzkrājumi, tāpēc tiks negatīvi ietekmēta mājsaimniecību labklājība;
 • darba tirgus saspringums kopā ar minimālās algas kāpumu un sabiedriskajā sektorā atsevišķās jomās nodarbināto atalgojuma celšanu uzturēs vidējās algas pieaugumu nākamajos gados, atjaunojot pirktspējas kāpumu 2023. gada otrajā pusē;
 • pirmās bezdarba pieauguma pazīmes daļēji noteica ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanās darba tirgū. Saspringtais darba tirgus kopā ar īslaicīgu recesiju ļautu uzņēmumiem neveikt būtisku darbinieku skaita samazināšanu;
 • nenoteiktības un augsto izmaksu apstākļos tuvākajos ceturkšņos investīciju dinamika neuzlabosies, taču turpmāk paredzams, ka Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguve un izmaksu stabilizēšanās tās aktivizēs;
 • eksports līdz šim ir izrādījies pārsteidzoši noturīgs, lai gan recesija, visticamāk, neies secen arī tirdzniecības partnervalstīm. Eksporta attīstībai svarīga būs Latvijas uzņēmēju konkurētspējas pozīcija, ārējam pieprasījumam atjaunojoties.

Valdības atbalsts krīzē – savlaicīgs, mērķēts, samērīgs, terminēts; vienlaikus fokuss uz strukturālajām pārmaiņām enerģētikā:

 • valdības atbalsts atvieglo uzņēmumiem un mājsaimniecībām energoresursu cenu krīzes pārvarēšanu. Svarīgi, lai tas sasniegtu ievainojamākos iedzīvotājus un nekurinātu inflāciju, taču vienlaikus stimulētu enerģijas taupību;
 • atbalstam noslēdzoties, valsts budžeta deficīts mazināsies. Tomēr, kāpinot algas atsevišķās nozarēs un palielinot izdevumus aizsardzībai un iekšējai drošībai, kā arī novirzot līdzekļus klimata mērķu sasniegšanai, budžeta bilance varētu uzlaboties lēnāk, nekā iepriekš lēsts;
 • jāņem vērā, ka ir mainījušies finansēšanas nosacījumi arī valstij – augstākas aizņemšanās procentu likmes nozīmē dārgākas parāda apkalpošanas izmaksas;
 • turpmākajos gados tiks atjaunots Eiropas Komisijas fiskālās uzraudzības ietvars, kas, lai arī reformēts, paredzēs joprojām stingru pretcikliskas fiskālās politikas īstenošanu, kas virzīta uz valsts parāda samazināšanu;
 • gan energoneatkarība, gan klimata mērķi prasa strukturālas pārmaiņas enerģētikā. Augstā nenoteiktība attiecībā uz enerģijas globālo pieprasījumu, kā arī tā daļēja atkarība no laikapstākļiem prasīs sektora spēju ātri pielāgoties.

Makroekonomiskie rādītāji: Latvijas Bankas prognozes

 

2022

2023 2024 2025
Ekonomiskā aktivitāte (gada pārmaiņas; %; salīdzināmajās cenās; sezonāli koriģēti dati)   
IKP 2.1 –0.3 4.4 3.5
Privātais patēriņš 4.7 –5.6 5.4 5.0
Valdības patēriņš 4.7 –8.0 2.9 2.1
Investīcijas 0.8 1.1 5.5 6.1
Eksports 6.7 –0.5 3.3 3.2
Imports 5.9 –7.5 3.9 4.7
SPCI inflācija (gada pārmaiņas; %)  
Inflācija 17.3 10.9 4.4 3.0
Pamatinflācija (neietverot pārtikas un enerģijas cenas) 7.6 7.8 6.0 5.0
Darba tirgus  
Bezdarbs (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita; sezonāli koriģēti dati) 6.9 7.8 7.5 7.2
Nominālā bruto alga (gada pārmaiņas; %) 8.5 9.2 8.9 7.8
Ārējais sektors  
Tekošā konta bilance (% no IKP) –4.4 1.2 0.5 –0.3
Valdības finanses (% no IKP)  
Vispārējās valdības parāds 42.1 42.5 41.3 40.0
Budžeta pārpalikums/deficīts –7.4 –5.5 –3.0 –2.1

Prognozes sagatavotas, izmantojot līdz 2022. gada 30. novembrim (atsevišķiem tehniskajiem pieņēmumiem – līdz 23. novembrim) pieejamo informāciju.

Informāciju par jaunākajām prognozēm sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes makroekonomika.lv makroekonomisko prognožu sadaļā.

Citi jaunumi

24.05.2024.

Zemgales reģiona uzņēmējus interesē komercbanku konkurences un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumi

Piektdien, 24. maijā, Latvijas Bankas pārstāvji Jelgavā...
24.05.2024.

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta...
22.05.2024.

Latvijas Banka aicina uz semināru "Inovācijas un mākslīgais intelekts finanšu sektorā: šodien un pēc desmitgades"

Otrdien, 4. jūnijā, Latvijas Banka aicina finanšu tirgus...
17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...