Publicēts: 09.10.2023. Aktualizēts: 14.12.2023.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību (turpmāk - IPS) to pārvaldīšanā esošo Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu (turpmāk – VFPS ieguldījumu plānu) finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.

Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram:

Publicēšanas datums

Publicēto datu periods

15.03.2023.  2022. gada 4. ceturksnis 
15.06.2023.  2023. gada 1. ceturksnis 
15.09.2023.  2023. gada 2. ceturksnis 
15.12.2023.  2023. gada 3. ceturksnis 

2023. gada datu publicēšanas kalendārs

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par IPS peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, VFPS ieguldījumu plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā. 

Infografikas

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē infografikas par VFPS ieguldījumu plānu darbību, kurās ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Latvijas pensiju 2. līmeņa darbības rādītāji

  • Šogad 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu neto aktīvi pieauga par 19 %. Būtiskākais pieaugums bija aktīvajiem ieguldījumu plāniem (par 972 milj. eiro jeb 24 %), tiem seko sabalansētie plāni ar 234 milj. eiro jeb 8 % pieaugumu. Relatīvi mazākais pieaugums bija konservatīvajiem plāniem (27 milj. eiro jeb 3 %). No kopējā uzkrātā kapitāla 78 % bija ieguldīti aktīvajos plānos, 15 % – konservatīvajos plānos un 7 % – sabalansētajos plānos.
  • 2023. gada trešajā ceturksnī visi ieguldījumu plāni spēja sasniegt pozitīvu ienesīgumu. Individuālo plānu griezumā to izkliede bija no 0.3 % līdz 14 %. Labākus rezultātus (ar vidējā svērtā ienesīguma vērtību 7 %) panāca aktīvie ieguldījumu plāni.
  • Uzlabojoties makroekonomiskai situācijai, finanšu tirgos ieguldījumu apjoms pieauga par 19 %. Instrumentu veidu dalījumā lielākais pieaugums bija ieguldījumiem fondos (kāpums par 911 milj. eiro jeb 24 %), ko galvenokārt ietekmēja ieguldījumi akciju fondos (pieaugums par 36 %), kuru īpatsvars pārējo fondu starpā ir vislielākais (66 %).
  • Ņemot vērā 2023. gada straujos izaugsmes tempus pasaules akciju tirgū, var secināt, ka ienesīguma uzlabošanos būtiski ietekmēja ieguldījumu portfeļa pārstrukturēšana, kuras rezultātā vairāk līdzekļu tika ieguldīti akciju fondos.
  • Jauns līdzekļu pārvaldītājs IPAS "VAIRO" sāk piedāvāt aktīvus ieguldījumu plānus un 2023. gada 26. septembrī darbību uzsāka trīs jaunie plāni: "Adaptīvo ieguldījumu plāns VAIRO 1990-1999", "Adaptīvo ieguldījumu plānu VAIRO 1980-1989" un "Adaptīvo ieguldījumu plānu VAIRO 1975-1979", līdz ar to 2023. gada trešajā ceturksnī Latvijā darbojās 33 ieguldījumu plāni.

 

Infografiku arhīvs

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk