Publicēts: 05.02.2024. Aktualizēts: 28.03.2024.

Turpmāk minētā apkopotā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību iesniegtajos uzraudzības finanšu pārskatos sniegto informāciju.

Regulāri apkopotie statistikas dati tiek publicēti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji

Reizi ceturksnī publikācijā "Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji" tiek apkopoti dati par visām Latvijas Republikā licencētajām kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Infografikas

Papildus Latvijas Banka reizi ceturksnī publicē infografiku, kurā ilustratīvā veidā atainoti būtiskākie kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību sektora darbību raksturojošie rādītāji.

Infografiku arhīvs

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.

Uzzināt vairāk