Publicēts: 26.02.2024.

Kredītiestāde pašlikvidāciju var veikt saskaņā ar kredītiestādes akcionāru sapulces lēmumu. Kredītiestādes pašlikvidācija var notikt tikai pēc Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas.

Pašlikvidācijas atļaujas saņemšanas procesam ir vairāki posmi:

 • sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai;
 • pieteikuma iesniegšana;
 • pieteikuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Pirms dokumentu iesniegšanas kārtīgi iepazīstieties ar iesniedzamo informāciju un dokumentu sarakstu, kā arī veiciet pārrunas ar kredītiestādes kuratoru un juristu, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu palīdzību jau pirms dokumentu iesniegšanas procesa uzsākšanas.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību konsultēties ar Latvijas Banku.

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

Iesniedziet Latvijas Bankai iesniegumu par pašlikvidāciju.

Kredītiestāde, kas gatavojas uzsākt pašlikvidāciju (arī tās filiāles likvidāciju iesaistītajā valstī), piecu dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu par pašlikvidāciju.

Kredītiestādes pašlikvidācijas gadījumā  iesniegumam pievienojiet nepieciešamos dokumentus:

 • akcionāru sapulces lēmumu;
 • pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo finansiālo stāvokli pārskata perioda beigās un kas sagatavots atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu;
 • pašlikvidācijas plānu, kurā paredzēta pašlikvidācijas īstenošanas gaita un kārtība, kādā tiks pildītas saistības pret kreditoriem;
 • ziņas par iespējamo likvidatoru.

Lēmuma pieņemšana

Latvijas Banka 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti:

 • pārbauda, vai kredītiestāde spēj līgumos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt saistības pret kreditoriem;
 • izvērtē kredītiestādes darbībai piemītošā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska ietekmi uz kredītiestādes spēju izpildīt minētās saistības;
 • sagatavo un pieņem lēmumu par atļauju uzsākt pašlikvidāciju;
 • informē kredītiestādi.

Iesniegums reorganizācijai par iestādi, kura neveic kredītiestādes darbību

Lai saņemtu atļauju kredītiestādes reorganizācijai par citu, ar kredītiestāžu darbību nesaistītu komercsabiedrību, nepieciešams saņemt Latvijas Bankas rakstveida atļauju.

Latvijas Banka atļauju izsniedz, ja kredītiestāde ir izpildījusi visas kredītiestādes grāmatvedības reģistros fiksētās saistības pret noguldītājiem.

Kredītiestādes reorganizācijas gadījumā Latvijas Bankai adresētajam iesniegumam pievienojiet nepieciešamos dokumentus:

 • akcionāru sapulces lēmumu;
 • auditora ziņojumu, ka kredītiestādes bilancē nav depozītu;
 • kredītiestādes bilanci.

Lēmuma pieņemšana

Latvijas Banka 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti:

 • pārbauda, vai kredītiestādes bilancē nav depozītu;
 • sagatavo un pieņem lēmumu par atļauju veikt kredītiestādes reorganizāciju par sabiedrību, kas neveic kredītiestādes darbību;
 • informē kredītiestādi.

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk