Publicēts: 28.03.2023. Aktualizēts: 18.12.2023.

Turpmāk minētā apkopotā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz kredītiestāžu iesniegtajos uzraudzības finanšu pārskatos sniegto informāciju.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji

Reizi ceturksnī publikācijā "Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji" tiek apkopoti dati par visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm (t. sk. šo kredītiestāžu filiālēm, kas darbojas ārvalstīs, un dalībvalstu kredītiestāžu filiālēm Latvijā) pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Individuālo tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti banku iesniegtie publiskie ceturkšņa pārskati banku dalījumā, kuri atspoguļo banku individuālos un konsolidētos darbības rādītājus.

Banku kompass

"Banku kompass" ir Latvijas Bankas izveidots informatīvs rīks, ar kura palīdzību jebkurš interesents interaktīvā veidā var ērti iepazīties ar svarīgākajiem banku darbības rādītājiem, kuri ietverti to sniegtajos publiskajos ceturkšņa pārskatos.

Kredītiestāžu darbības rādītāji 2023. gada 3. ceturksnī

  • Bremzējoties noguldījumu gada pieaugumam, arī kopējais kredītiestāžu aktīvu apmērs nav būtiski mainījies.
  • Bāzes likmju kāpuma ietekmē 2023. gada deviņos mēnešos kredītiestāžu tīrie procentu ienākumi auguši vairāk nekā divas reizes, nosakot arī būtisku kopējās peļņas kāpumu, kopējai banku sektora peļņai sasniedzot 564.4 milj. eiro, kas ir par 145.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā.
  • Lai arī, neskatoties uz procentu likmju kāpumu un ekonomiskās situācijas nenoteiktību, ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars saglabājas nemainīgs (2.3 %), bremzējusies ilgstoši novērotā rādītāja uzlabošanās tendence, vienlaikus augot pārskatīto kredītu īpatsvaram.
  • Kapitāla un likviditātes rādītāji saglabājās nemainīgi augstā līmenī.

 

 

 

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk