Publicēts: 28.03.2023. Aktualizēts: 22.03.2024.

Turpmāk minētā apkopotā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz kredītiestāžu iesniegtajos uzraudzības finanšu pārskatos sniegto informāciju.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji

Reizi ceturksnī publikācijā "Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji" tiek apkopoti dati par visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm (t. sk. šo kredītiestāžu filiālēm, kas darbojas ārvalstīs, un dalībvalstu kredītiestāžu filiālēm Latvijā) pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Individuālo tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti banku iesniegtie publiskie ceturkšņa pārskati banku dalījumā, kuri atspoguļo banku individuālos un konsolidētos darbības rādītājus.

Banku kompass

Kredītiestāžu darbības rādītāji 2023. gada 4. ceturksnī

  • 2023. gada pēdējā ceturksnī auguši banku sektora aktīvi. To noteica noguldījumu pieaugums par 866 milj. eiro jeb 4.1 %, ko galvenokārt ietekmēja iekšzemes nefinanšu sabiedrību noguldījumi. Aktīvu pusē attiecīgi būtiski palielinājušās prasības pret centrālo banku (par 1.7 miljardiem eiro jeb 32.9 %), ko bez noguldījumu pieauguma ietekmēja arī atsevišķu banku grupu ietvaros veiktie darījumi, samazinot citās kredītiestādēs turētos līdzekļus.
  • Bāzes likmju kāpuma ietekmē 2023. gadā kredītiestāžu tīrie procentu ienākumi auguši par 94.7 %, nosakot arī būtisku kopējās peļņas palielināšanos, kopējai banku sektora peļņai sasniedzot 622.6 milj. eiro, kas ir par 78.6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr gada pēdējā ceturksnī samazinājušies kapitāla un aktīvu atdeves rādītāji (līdz attiecīgi 20.0 % un 2.2 %), ko noteica uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumu veikšana atbilstoši izmaiņām Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā.
  • Neskatoties uz nenoteiktību, vājo ekonomisko izaugsmi un procentu likmju pieaugumu, kopumā nav novērota būtiska aktīvu kvalitātes pasliktināšanās. 2023. gada pēdējā ceturksnī kopējais ienākumus nenesošo kredītu īpatsvara pieaugumu nebanku klientiem izsniegto kredītu portfelī palielinājies no 2.3 % līdz 2.7 %, tomēr tas pamatā saistīts ar ienākumus nenesošo kredītu apmēra pieaugumu atsevišķu tirgus dalībnieku portfeļos. Otro ceturksni pēc kārtas audzis pārskatīto kredītu īpatsvars, kopējam pārskatīto kredītu īpatsvaram sasniedzot 4.6 %.
  • Kapitāla un likviditātes rādītāji saglabājās nemainīgi augstā līmenī.

 

 

 

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk