Publicēts: 26.02.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros Kredītiestādēm ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Segments Iesniedzamā informācija Pamatojums Termiņš

Ciešas attiecības un būtiska līdzdalība

Kredītiestādes Būtiskas līdzdalības iegūšana KIL 29.(1), Not. Nr. 241 Pirms darījuma noslēgšanas; darījumu var veikt tikai pēc atļaujas saņemšanas
Kredītiestādes Atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai dalībvalstī KIL 12.2, Not. Nr. 259  Pirms filiāles atvēršanas
Kredītiestādes Atļaujas saņemšana finanšu pakalpojumu sniegšanai dalībvalstī, neatverot filiāli KIL 12.3, Not. Nr. 259  Pirms pakalpojumu sniegšanas
Kredītiestādes Atļauja uzņēmuma pārejai KIL 59.2, Not. Nr. 259  Pirms uzņēmuma pārejas sākuma
Kredītiestādes Licences pārreģistrācija nosacījumu maiņas gadījumā Not. Nr. 259   
Kredītiestādes Atļauja reorganizācijai KIL 57.(1), Not. Nr. 259   
Kredītiestādes Licences pārreģistrācija nosaukuma maiņas gadījumā KIL 57.(2), Not. Nr. 259  15 dienas pirms lēmuma pieņemšanas
Kredītiestādes Nodoms nodibināt ciešas attiecības KIL 101.1, Not. Nr. 259 24. p. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms ciešu attiecību nodibināšanas
Kredītiestādes Ciešu attiecību izbeigšanās vai samazināšanās KIL 101.1, Not. Nr. 259 24. p. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešu attiecību izbeigšanās vai samazināšanās
Kredītiestādes Ciešās attiecībās esoša komercsabiedrība sāk vai izbeidz sniegt ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus Not. Nr. 259 27. p. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc minēto pakalpojumu sniegšanas sākšanas vai izbeigšanas
Kredītiestādes Informācija par ciešām attiecībām Not. Nr. 259 28. p. Katru gadu līdz 31. janvārim

Atbildīgās personas

Kredītiestādes Dokumenti kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, iekšējā audita dienesta vadītāja, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītāja, prokūrista, sabiedrības kontroliera amata kandidātu piemērotības novērtēšanai KIL 57.(1.3), Not. Nr. 201 3. p. 40 darbdienas pirms sāk pildīt pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā

Dividendes

Kredītiestādes Nodoms izmaksāt dividendes (arī ārkārtas) KIL 85.(3), Not. Nr. 259  20.–22. p. Mēnesi pirms tam, kad plānots izmaksāt dividendes
Kredītiestādes Nodoms izmaksāt dividendes (arī ārkārtas), ja zvērinātu revidentu ziņojums ir ar piezīmēm KIL 85.(2), Not. Nr. 259 23. p. Mēnesi pirms tam, kad plānots izmaksāt dividendes

Jauns finanšu pakalpojums vai būtiski grozījumi finanšu pakalpojuma sniegšanā

Kredītiestādes Jauna finanšu pakalpojuma sniegšanas uzsākšana vai būtisku grozījumu finanšu pakalpojuma sniegšanas kārtībā veikšana KIL 101.2(1) Ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgās darbības veikšanas

Ārpakalpojumi

Kredītiestādes Motivēts rakstveida iesniegums par plānoto ārpakalpojuma saņemšanu KIL 10.1(7), Not. Nr. 84 Vismaz 30 darbdienas pirms nozīmīga ārpakalpojuma saņemšanas
Kredītiestādes Grozījumi ārpakalpojumu politikā un procedūrā KIL 10.1(16) Ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas
Kredītiestādes Informācija par būtiskiem grozījumiem, kurus plānots veikt noslēgtajā līgumā attiecībā uz nozīmīgu ārpakalpojumu KIL 10.1(17) Vismaz 30 darbdienas pirms to stāšanās spēkā
Kredītiestādes Informācija par nozīmīga ārpakalpojuma tālāku deleģēšanu KIL 10.1(18) Pirms tālākas deleģēšanas

Atalgojums

Kredītiestādes Lēmuma projekts par atalgojuma mainīgās daļas apmēru un pierādījumi attiecībā uz tām amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē kredītiestādes riska profilu KIL 34.3(5), Not. Nr. 154  Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta iesniegšanas akcionāriem
Kredītiestādes Lēmums par atalgojuma mainīgo daļu attiecībā uz tām amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē kredītiestādes riska profilu KIL 34.3(6), Not. Nr. 154  Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas

Ziņojumi un pārskati

Kredītiestādes Publiskie pārskati KIL 8.(2), Not. Nr. 231  
Kredītiestādes Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšana KIL 89.2  Ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlī
Kredītiestādes Zvērināta revidenta ziņojuma iesniegšana KIL 90.(1) 10 dienu laikā pēc šā ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlī
Kredītiestādes Informācija par kredītiestādes filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs un dalībvalstīs, par finanšu pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli, kā arī par tās struktūrvienībām (norēķinu grupa, klientu apkalpošanas centrs
u. c.) Latvijas Republikā, izņemot Latvijas Republikā reģistrētās filiāles
Not. Nr. 259 33. p. Katru gadu līdz 31. janvārim

Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšana

Kredītiestādes (izņemot citas sistēmiski nozīmīgas iestādes) Nākamajā kalendārajā gadā plānotais pārskata par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu un ILAAP ziņojuma iesniegšanas termiņš un šo procesu atskaites datums KIL 36.2, Not. Nr. 209 89.2. un 95.2. p. Katru gadu līdz 1. decembrim
Kredītiestādes (izņemot citas sistēmiski nozīmīgas iestādes) Pārskats par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu  KIL 50.(2) un (3), Not. Nr. 209 88. un 89.2. p. Mēneša laikā pēc tam, kad kredītiestādes padome apstiprinājusi kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultātus, ievērojot iesniegšanas termiņu, par kuru informēta Latvijas Banka
Kredītiestādes, kuras identificētas kā citas sistēmiski nozīmīgas iestādes Pārskats par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu  KIL 50.(2) un (3), Not. Nr. 209 88. un 89.1. p. Mēneša laikā pēc tam, kad kredītiestādes padome apstiprinājusi kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultātus, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. maijam
Kredītiestādes (izņemot citas sistēmiski nozīmīgas iestādes) ILAAP ziņojums KIL 50.(2) un (3), Not. Nr. 209 94. un 95.2. p. Mēneša laikā pēc tam, kad kredītiestādes padome apstiprinājusi ILAAP rezultātus, ievērojot iesniegšanas termiņu, par kuru informēta Latvijas Banka
Kredītiestādes, kuras identificētas kā citas sistēmiski nozīmīgas iestādes ILAAP ziņojums KIL 50.(2) un (3), Not. Nr. 209 94. un 95.1. p. Mēneša laikā pēc tam, kad kredītiestādes padome apstiprinājusi ILAAP rezultātus, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
31. maijam

Politikas un procedūras

Kredītiestādes Kredītiestādes stratēģija KIL 101.3  

Darbības atjaunošanas plāns

Kredītiestādes Darbības atjaunošanas plāns Atjaunošanas lik. 5.(2), Not. Nr. 194 71. p. Viena mēneša laikā pēc tam, kad iestādes padome to ir pārskatījusi un apstiprinājusi, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim
Kredītiestādes Darbības atjaunošanas plāna rādītāju robežlielumu pārskatīšana Not. Nr. 194 40. p. Nekavējoties
Kredītiestādes Darbības atjaunošanas plāna rādītāju robežlielumu sasniegšana Not. Nr. 194 43.2. p. Ne vēlāk kā otrajā darbdienā pēc attiecīgās informācijas nodošanas lēmuma pieņemšanai augstākā līmenī
Kredītiestādes Lēmums īstenot darbības atjaunošanas plānā noteiktos darbības atjaunošanas pasākumus Atjaunošanas lik. 5.(9), Not. Nr. 194 43.4. p. Nekavējoties
Kredītiestādes Lēmums neīstenot darbības atjaunošanas plānā noteiktos darbības atjaunošanas pasākumus Not. Nr. 194 43.4. p. Nekavējoties

Darbības nepārtrauktības plāns kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

Kredītiestādes, kuras iekļautas kritisko finanšu pakalpojumu sniedzēju sarakstā Scenāriju risku izvērtējums un aktualizētais darbības nepārtrauktības plāns Not. Nr. 252 17. p. Līdz 1. martam
Kredītiestādes, kuras iekļautas kritisko finanšu pakalpojumu sniedzēju sarakstā Darbības nepārtrauktības plāna testēšanas rezultāti Not. Nr. 252 19. p. Vismaz reizi gadā

Kredītiestāžu darbību regulējošās prasības

Kredītiestādes KIL 35.27 pantā norādītā informācija kredītiestādei, kura neievēro kopējo kapitāla rezervju prasību, kas noteikta saskaņā ar KIL 35.22, 35.23, 35.24 un
35.25 panta prasībām
KIL 35.27  
Kredītiestādes Kapitāla saglabāšanas plāns, ja kredītiestāde neievēro KIL 35.22, 35.23, 35.24 un 35.25 pantā noteikto kopējo kapitāla rezervju prasību vai Regulas
Nr. 575/2013 92. panta 1.a punktā noteikto sviras rādītāja rezerves prasību
KIL 35.29 Ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā no brīža, kad kredītiestāde identificējusi attiecīgās prasības neievērošanu
Kredītiestādes KIL 35.35 pantā norādītā informācija kredītiestādei, kura neievēro sviras rādītāja rezerves prasību saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 92. panta 1.a punktu KIL 35.35   
Kredītiestādes Lielo riska darījumu limitu pārsniegšana Regulas Nr. 575/2013 396. panta 1. punkts Nekavējoties

Informācija par kredītiestādes darbību ietekmējošiem apstākļiem

Kredītiestādes Apstākļi, tai skaitā aizdomīgi un krāpnieciski darījumi, kuri var būtiski ietekmēt stabilu un normatīvajiem aktiem atbilstošu kredītiestādes turpmāko vadību un darbību vai kuri var būtiski apdraudēt kredītiestādes reputāciju KIL 8.(3)  
Kredītiestādes Apstākļi, kuri var būtiski ietekmēt kredītiestādes turpmāko darbību KIL 88.(1)  
Kredītiestādes Valde informē Latvijas Banku, ja uzskata, ka kredītiestāde ir finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās Atjaunošanas lik. 103.(1)  
Kredītiestādes (maksājumu pakalpojumu sniedzēji) Ziņojumi par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem MPENL 104.4(4), Not. Nr. 93 Sākotnējais ziņojums – 4 stundu laikā pēc incidenta klasificēšanas par būtisku; noslēguma ziņojums – ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc tam, kad pakalpojumu darbība ir atgriezusies ierastajā ritmā

Pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti

Kredītiestādes Pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu iekļaušana pirmā līmeņa pamata kapitālā Regulas Nr. 575/2013 26. panta 3. punkts Pirms attiecīgo darbību veikšanas ir jāsaņem atļauja

Starpposma vai gada beigu peļņa

Kredītiestādes Starpposma vai gada beigu peļņas iekļaušana pirmā līmeņa pamata kapitālā Regulas Nr. 575/2013 26. panta 2. punkts Pirms attiecīgo darbību veikšanas ir jāsaņem atļauja

Pašu kapitāla samazināšana

Kredītiestādes Nodoms samazināt pašu kapitālu (pirmā līmeņa pamata kapitālu, pirmā līmeņa papildu kapitālu, otrā līmeņa kapitālu) Regulas Nr. 575/2013 77.–78. pants Pirms attiecīgo darbību veikšanas ir jāsaņem atļauja

Iekšējie modeļi, pieejas un metodes

Kredītiestādes Atļaujas saņemšana izmantot iekšējos modeļus, pieejas vai metodes saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 Regula Nr. 575/2013, Not. Nr. 247 Ar Latvijas Banku iepriekš saskaņotā termiņā
Kredītiestādes Būtisks paplašinājums vai izmaiņas iekšējā modelī, pieejā vai metodē Regula Nr. 575/2013, Regula Nr. 529/2014, 
Not. Nr. 247
Ar Latvijas Banku iepriekš saskaņotā termiņā
Kredītiestādes Tāds paplašinājums vai izmaiņas iekšējā modelī, pieejā vai metodē, par ko nav jāsaņem iepriekšēja atļauja Regula Nr. 575/2013, Regula Nr. 529/2014, 
Not. Nr. 247
Pirms vai pēc attiecīgo darbību veikšanas atbilstoši Regulā Nr. 529/2014 noteiktajam
Kredītiestādes Nozīmīgas izmaiņas Noteikumu Nr. 247 1.3. un 1.5. apakšpunktā minēto modeļu, pieeju vai metožu izmantošanas atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā Regula Nr. 575/2013, Not. Nr. 247 10. p.  
Kredītiestādes Visas izmaiņas Noteikumu Nr. 247 1.3. un 1.5. apakšpunktā minēto modeļu, pieeju vai metožu izmantošanas atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā Regula Nr. 575/2013, Not. Nr. 247 12. p. Vismaz reizi 3 gados
Kredītiestādes Visas mazās veiktās izmaiņas iekšējos modeļos, pieejā vai metodē Regula Nr. 575/2013, Regulas Nr. 529/2014 5. panta 1.b) punkts, 7. panta b) punkts un
7.b panta b) punkts, Not. Nr. 247
Vismaz reizi gadā pēc to īstenošanas
Kredītiestādes Ja saņemta atļauja izmantot iekšējās pieejas riska darījumu riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasību aprēķinam, kredītiestāde sniedz pārskatu par riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības aprēķinu Eiropas Banku iestādes etalona portfelī vai portfeļos iekļautiem riska darījumiem un finanšu instrumentu pozīcijām un KIL 49.1 panta pirmajā daļā minētā aprēķina veikšanai izmantotās metodoloģijas skaidrojumu Regula Nr. 575/2013, Regula Nr. 2016/2070,
KIL 49.1 (1) un (3)
Vismaz reizi gadā

Ārvalstu valūtu strukturālās pozīcijas

Kredītiestādes Nodoms izslēgt ārvalstu valūtu strukturālās pozīcijas no neto atvērto valūtas pozīciju aprēķina Regulas Nr. 575/2013 352. panta 2. punkts, EBA/GL/2020/09  

Atbrīvojumi

Kredītiestādes (maksājumu pakalpojumu sniedzēji) Atbrīvojums no prasības par drošu lietotāju autentificēšanu izpildes MPENL 104.4(7), Regulas Nr. 2018/389 17. pantā norādītie izņēmuma kritēriji Pirms pakalpojuma izmantošanas uzsākšanas
Iesniedzamā informācija Pamatojums Termiņš
Dati par likvīdo aktīvu sadalījumu valūtās KIL 20.(3), Not. Nr. 259 30.1. p. Reizi gadā līdz nākamā gada 31. janvārim par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī
Noguldījumu garantiju sistēma, kuras dalībniece ir attiecīgā ārvalsts kredītiestādes filiāle KIL 20.(3), Not. Nr. 259 30.2. p. Reizi gadā līdz nākamā gada 31. janvārim par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī
Risku pārvaldīšanas politika KIL 20.(3), Not. Nr. 259 30.3. p. Reizi gadā līdz nākamā gada 31. janvārim par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī
Pārvaldības un darbības organizatoriskā struktūra un personas, kuras ārvalsts kredītiestādes filiālē pilda pamatfunkcijas KIL 20.(3), Not. Nr. 259 30.4. p. Reizi gadā līdz nākamā gada 31. janvārim par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī
Darbības atjaunošanas plāns KIL 20.(3), Not. Nr. 259 30.5. p. Reizi gadā līdz nākamā gada 31. janvārim par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk